نتایج جستجو برای عبارت :

انتقال حرارت اوزیشیک

تصورات عمومی در رابطه با انتقال حرارت
وقتی بدنهای با دمای نابرابر در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند ،گرما بدن داغتر را رها می کند و تا فرد سردتر جذب می شوددرجه حرارت برابر است با یکدیگر میزان که گرمابا بدن سردتر جذب می شود و متناسب با تفاوت است
ادامه مطلب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها