نتایج جستجو برای عبارت :

تفاوت می‌آورم وسوپرورم

تنها اگر گلایل پرپر مي‌آورمدارم ادای عشق تو را در مي‌آورمیک شاخه‌ی صمیمی مریم که ساده استدستم به دامنت برسد سر مي‌آورمبا رومه پنجره را فرش می‌کنماز آسمان دریچه‌ی دیگر مي‌آورممن قول داده‌ام به تو بالای پشت‌بامفردا هزار دانه کبوتر مي‌آورمفردا سر قرار، تو باران می‌آوریمن با خودم گلایل پرپر مي‌آورمسیدابوالفضل صمدی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها