نتایج جستجو برای عبارت :

تک بیتی گیلکی ی

فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بيتي استروضه هايش رحمت سرشارِ اهل بيتي استآن قدر نامش بها دارد ميان شاعراننام زهرا، زينتِ اشعار اهل بيتي استهر که مي خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترين کردار اهل بيتي استمهر زهرا را علي در سينه ي ما ريختهدل نگو اين سينه ها، بازار اهل بيتي استاين که بر همسايه مي بخشيد نان خانه راگوشه اي از رحمتِ رفتار اهل بيتي استحاج قاسم را که ديدي سوخت پاي رهبرشفاطمه، الگوي اين سردارِ اهل بيتي استگريه بر زهراي مرضي
فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بيتي استروضه هايش رحمت سرشارِ اهل بيتي استآن قدر نامش بها دارد ميان شاعراننام زهرا، زينتِ اشعار اهل بيتي استهر که مي خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترين کردار اهل بيتي استمهر زهرا را علي در سينه ي ما ريختهدل نگو اين سينه ها، بازار اهل بيتي استاين که بر همسايه مي بخشيد نان خانه راگوشه اي از رحمتِ رفتار اهل بيتي استحاج قاسم را که ديدي سوخت پاي رهبرشفاطمه، الگوي اين سردارِ اهل بيتي استگريه بر زهراي مرضي
گيلکي بيش از آنکه متعلق به گيلان باشد، متعلق به استان مازندران است! گيلکي «تنها» زبان بومي استان مازندران محسوب مي‌شود اين درحالي‌ست که در استان گيلان علاوه بر گيلکي، تالشي نيز يکي از دو زبان بومي اين استان حساب مي‌آيد. همچنين گيلکي تنها در دو استان گيلان و مازندران خلاصه نمي‌شود! جوامع کوچکتري از استان‌هاي همجوار نظير گلستان، سمنان، تهران، البرز و قزوين نيز به اين زبان سخن مي‌گويند و اکثريت آنان زبان خود را «گيلکي/گلکييليکي» مي‌نا
⚡️ نام چند باد در زبان گيلکي:
⏪ گيلوا: بادي است که از سمت مازندران (شرق) مي‌وزد.
⏩  دشتوا: بادي است که از سمت غرب مي‌وزد.
⏫ گرمش/کۊوا: باد گرمي است که از سمت کۊه (جنۊب) مي‌وزد.
⏬ سرتۊک: بادي است که از سمت دريا (شمال) مي‌وزد.
↘️  خزري: اين باد از سمت شمالغرب مي‌وزد که ظاهرا خزرها (نام يک قؤم) قبلتر آنجا مي‌زيستند.
 
واژهٔ «وا» در زبان گيلکي به معناي «باد، نسيم» در زبان فارسي است. اين واژه براي ترجمهٔ تحت اللفظي «ريح» در متون قديمي گيلکي ثبت شده
دانلود صوت شعر با نواي حاج آقا منصور ارضي _ فاطميه اول ۹۸
فاطمه، سر منشأ اذکارِ اهل بيتي استروضه هايش رحمت سرشارِ اهل بيتي استآن قدر نامش بها دارد ميان شاعراننام زهرا، زينتِ اشعار اهل بيتي استهر که مي خواهد چنان "سلمان" شود، "مِنّا" شودحب زهرا، برترين کردار اهل بيتي استمهر زهرا را علي در سينه ي ما ريختهدل نگو اين سينه ها، بازار اهل بيتي استاين که بر همسايه مي بخشيد نان خانه راگوشه اي از رحمتِ رفتار اهل بيتي استحاج قاسم را که ديدي سوخت پاي رهب
⚡️ در گويش‌هاي مرکزي و شرقي زبان گيلکي براي ساخت فعل مضارع، پسوند مضارع ساز «ن» به‌همراه شناسه به ريشهٔ فعل اضافه مي‌شود. براي نمونه:
بن مضارع + پسوند مضارع‌ساز «ن» + شناسه
خؤس+ن+ه: خؤسنه (مي‌خوابه)
رسنه (=مي‌رسه)
ترسنه (=مي‌ترسه)
ترکنه (=مي‌ترکه)
پرکنه (=مي‌لرزه)
⚡️ در گويش‌هاي غربي زبان گيلکي و در ارتفاعات گيلان در ساخت مضارع پسوند نمي‌آيد و ساختار فعل مضارع به‌صورت زير تغيير مي‌کند:
بن مضارع + شناسه
خؤسه/ رسه/ ترسه/
⚡️ گاهي‌اوقات
در زمينهٔ آموزش زبان گيلکي هميشه صحبت‌هاي بسياري در مورد انتخاب يک «گويش معيار» و آموزش آن به همهٔ گيلکي‌زبانان صورت گرفته که همواره به نتيجه نرسيده و در عمل بيشتر از اينکه راه‌حل باشد، مانع حرکت و اقدام شده.
آموزش زبان گيلکي، با توجه به تنوع گويشي آن، به کتاب‌هاي متنوعي نياز دارد که عده‌اي در عملي شدن آن ترديد مي‌کنند ولي اين کار قابل اجراست.
زبان گيلکي گويش‌هاي مختلفي دارد که آموزش تمامي اين گويش‌ها لازم است. گويش‌هاي مختلف زبان گيل
⚡️در گۊيشهاي مختلف زبان گيلکي «نؤ، نۊ، ناف، ناو، نۊدمال» به معني «قايق» است. گيلکي‌زبانان به «تنه تۊخالي درخت» که براي جمع شدن آب زير چشمه قرار مي‌دهند هم «نۊب، ناف، نۊ، نۊکا» مي‌گۊيند که ظاهرا از مفهۊم قايق گسترش پيدا کرده است. ريشه هندؤارۊپايي اوليه اين کلمه به صۊرت nau* بازسازي مي‌شود.
در زبانهاي همريشه با گيلکي، کلمات زير در معني قايق يا کشتي استفاده مي‌شوند:
 
ارمني: navakner بنگالي: naukā گجراتي: naukā'ō فارسي: ناو ايتاليايي: nave پرتغالي: navio
   طرحي از رمان مال سره​​​
مال سره، نام ترجمه‌اي است از کتاب Animal Farm نوشته‌ٔ George Orwell به زبان گيلکي. اين رمان از نسخهٔ فارسي به گيلکي برگردانده شده و هنوز منتشر نشده‌است.
داستان مال سره و فضاسازي‌هاي آن - که در بسياري از موارد گيلان ما را تداعي مي‌کند - و همينطور علاقهٔ بي حصر و بند مترجم به زبان گيلکي، از دو عللي هستند که مترجم را بر اين داشتند اين رمان را به گيلکي ترجمه کند. زبان گيلکي گونه‌ها و گويش‌هاي متفاوتي دارد. گويش مورد استفاده در
⚡️ در زبان گيلکي «بۊرمه، برمه» در گۊيش‌هاي مختلف به معني گريه در زبان فارسي است.
همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد، در متون قديمي زبان گيلکي فعل ساده «برمستن» با بن مضارع «برم-» ثبت شده است. اين فعل در تمامي نمونه متون شرقي، مرکزي و غربي گيلکي وارد شده است.
به‌طور کلي بکار گيري افعال ساده و پيشوندي بر افعال مرکب ارجحيت دارد چرا که افعال ساده و پيشوندي باعث ساخت مفاهيم جديد و زايايي در زبان مي‌شوند.
(تصوير بالا مربوط به ديوان پير شرفشاه و
. فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۴
بخؤجيرترين پچارش
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۵
پس اما دگاردنيم، بجيرترين درکه دۊجه
⚡️ همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد واژه‌هاي «خؤجيرترين» و «جيرترين» ترجمه‌هاي تحت اللفظي "احسن" و "اسفل" است که در متون قديمي گيلکي ثبت شده‌است.
نکته: واژه «پچارش» که در متون قديمي گيلکي ثبت  شده در گويش‌هاي امروزي زبان گيلکي به صورت افعال پيشوندي «دپچاردن»، «هۊپچاردن» و «هاپچاردن» از فعل سادهٔ «پچاردن» وجود
‍ ⚡️ مالا در زبان گيلکي به معني «ماهيگير» است. همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد اين کلمه در متۊن قديمي گيلکي هم به همين شکل ثبت شده است. در زبان عربي، کلمه ملاح به معني «دريانورد ؤ کشتي بان» وجود دارد که صورت اکدي (زبان قديمي سامي تبار) آن malahu است. در زبان کۊردي «مله» به معني «شنا» وجۊد دارد و کلمات «ملوان» و «ملاح» در زبان فارسي از همين ريشه‌اند . اما ريشهٔ اين کلمات نه هندؤاروپايي است، نه سامي!
در زبان باستاني سۊمري «ma-lah» به معني «دريان
⚡️ پيشوندها در زبان گيلکي، بدان ظرافت بخشيده‌اند. بيراه نگفته‌ايم اگر بگوييم گيلکي زبان ظريفي است. توجه به جزئيات ريز در نحوه‌ي حادث شدن واقعات، يکي از ويژگي‌هاي شاخص زبان گيلکي به‌شمار مي‌آيد. به اين مثال توجه کنيد.
مثالي از دو فعل پيشوندي که در فارسي تقريبا "يکجور" برگردانده مي‌شوند ولي در گيلکي ظريف با هم فرق دارند:
دؤگۊدن (do-gudan)
فۊگۊدن (fu-gudan)
هر دوي اين فعل‌ها به فارسي «ريختن» برگردانده مي‌شوند، ولي در گيلکي فرق‌هايي دارند که در
⚡️ پيشوندها در زبان گيلکي، بدان ظرافت بخشيده‌اند. به اغراق نگفته‌ايم اگر بگوييم گيلکي زبان ظريفي است. توجه به جزئيات ريز در نحوه‌ي حادث شدن واقعات، يکي از ويژگي‌هاي شاخص زبان گيلکي به‌شمار مي‌آيد. به اين مثال توجه کنيد.
مثالي از دو فعل پيشوندي که در فارسي تقريبا "يکجور" برگردانده مي‌شوند ولي در گيلکي ظريف با هم فرق دارند:
دؤگۊدن (do-gudan)
فۊگۊدن (fu-gudan)
هر دوي اين فعل‌ها به فارسي «ريختن» برگردانده مي‌شوند، ولي در گيلکي فرق‌هايي دارند که
تصوير: نسخهٔ خطي ترجمه کتاب مقامات حريري به زبان گيلکي
⚡️ «گنستن» در زبان گيلکي براي وزيدن باد هم استفاده مي شود. همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد عبارت «بگنست بمن وا» به صورت ترجمه تحت اللفظي «فعصفت بي ريح» در متون قديمي گيلکي ثبت شده است.
به تصوير زير دقت کنيد. ريشهٔ فعلي «گنسن» و نمونه‌هايي از زبان‌هاي ايراني و هندواروپايي ديگر در اين تصوير آورده شده! اين فعل در گويش‌هاي ديگر زبان گيلکي به شکل‌هاي «بنسن»، «بگندستن» هم وجود دارد. هم
⚡️ «ئه/ئي» پسوند گيلکي مئن ؤ اۊني کاربردان:
 
۱. معرفه - ديرۊزؤن مهيار بۊمأ بؤ!+ مهيار کمتانه؟- مهيارئه د!(مهيارئه/مهيارئي: مهياري که آمۊ شينأسنيم)
۲. تحبيب- آخ مي جؤنِ ديلي مهيارئه. چندي تۊ خۊشمزه هيسي!(مهيارئه: مهياري که دۊس‌داشتني هيسه)
۳. تحقير- تۊ هرچي وکي هنده هۊ زکن مهيارئه هيسي.(مهيارئه: مهياري که کۊچِ آدمئه هيسه)
اي پسوند وختي که کلمه مصوتء مختۊم ببۊن، يه‌پاره گۊيشانِ دل «أي» ؤ «ؤي» شکلي ني واگؤئه بۊنه.مثال پاشاکي گيلکي جي:- خاله‌أي خؤ
امروزه در زبان گيلکي «هاکش واکش گۊدن» به معني «به سختي تلاش کردن» استفاده مي‌شود. در متون قديمي‌ زبان گيلکي اين اصطلاح در ترجمه «جبذ (کشيدن)» اينطور آمده:
عربي: فجبذته جبذ التلعابة
گيلکي: ورا هاکش‌واکش بکدم هاکش‌واکش کده‌ناسا کاکي کني
فارسي: اۊ را کشيدم چۊ کشيدن کسي که بسيار بازي مي کند.
  چند اصطلاح ديگر که در زبان گيلکي براي مفاهيم «تلاش کردن، سعي کردن، کوشش کردن» استفاده مي‌شود:
هاکش واکش گۊدن
فکش دکش گۊدن
هخسا گۊدن
کۊتوات گۊدن
کۊ
⚡️ به ترتيب هسته و وابسته و نحوه اضافه شدن وابسته‌ها در تصوير دقت کنيد.
ترجمه آخرين جمله به زبان فارسي
نور چراغ زرد تير ميدان اول شهر زيباي ما 
مثال‌هاي بيشتر:
گيلکي: لاکۊ «خؤنه»
فارسي: خونه‌ي دختر
گيلکي: مي لاکۊ «خؤنه»
فارسي: خونه دختر من
گيلکي: مي پيلا لاکۊ «خؤنه»
فارسي: خونه دختر بزرگ من
گيلکي: مي پيلا لاکۊ «خؤنه» جؤر
فارسي: بالاي خونه دختر بزرگ من
گيلکي: مي پيلا لاکۊ «خؤنه» جؤر طبقه
فارسي: طبقه‌ي بالاي خونه‌ي دختر بزرگ من
گيلکي: مي پيل
چندته گيلکي قيد که فعلِ مقدار يا کميتء نشؤن دنه:
 
✔️ براي فعل «کوتونئن»➖ يه پوس، يه چؤم، يه پيچ (يه فيچ)، يه گاچ، يه شکم، يه کل، يه گال وأنجينين بدأر «يه پوس» کسنء بؤکتونن.
 
✔️ براي فعل «زئان» يا «دکأشتن»➖ يه‌ دار مي همرأ توک توک نؤ تره «يه دار» زنم بککي ونرسي. پئر خو وچه گوشِ دل «يه دار» دکأشت.
 
✔️ براي فعل «خؤردن»➖ يه شکم دأبيسؤن «يه شکم» پلا بوخؤردم، ده مره نوأنه.
 
✔️ براي فعل «خؤتن»➖ يه گول/ يه چؤم يه گول بوخؤت ايمه ورسأ بؤشؤ.
⚡️ حرف اضافه «از» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي 
✔️ هجي/ جي/ جه/ جا
حرف‌هاي اضافه در زبان گيلکي به‌صورت پس‌آيند در جمله قرار مي‌گيرند.
چند مثال:
مۊ تلاگۊره «خاو ٚ جي» ورسنم.
(فارسي: من صبح خرۊس‌خۊن «از خواب» بلند مي‌شم.)
فرخان کتاب' «مي جي» هگيت.
(فارسي: فرخان کتابؤ «ازم» گرفت)
«کۊرا جي» بۊمأي؟
(فارسي: «از کدۊم سمت» اۊمدي؟)
ماکان «فرخان هجي» ترسنه.
(فارسي: ماکان «از فرخان» مي‌ترسه)
⬇ پست مرتبط
املاي حرف اضافه «اجه» در متون قديمي گيلکي
⚡️ حالات خوابيدن در زبان گيلکي
⬇ دؤمبره (ديمبرۊ، دمرۊ)
⬆ ديماجؤر
يه‌پلي (يه‌وري)
چند مثال:
دؤمبره زيمي سر کته بؤ.
(فارسي: دمر بر روي زمين افتاده بۊد)
ديماجؤر نۊخؤس خاوخۊره کۊني.
(فارسي: به پشت نخواب خرؤپف مي‌کني)
وچه' يه‌پلي بۊخؤسأن.
(فارسي: بچه رؤ به پهلۊ بخوابۊن)
جلال‌الدّين همايي، اديب و نويسندهٔ فارسي‌زبان، در فرهنگستان زبان و ادب فارسي (فرهنگستان يکم، سال ۱۳۲۲) دربارهٔ موضوع «زبان فارسي زبان دانش و فناوري نيست» سخن ايراد کرد و از اينکه دانشمندان و علماي قديم تمام همّ خود را در تدوين و تکميل زبان و ادبيات عرب مبذول داشته و به زبان فارسي چندان اعتنا نکرده‌اند، انتقاد کرد. اما اينک فارسي با پشتکار همان دانشمندان در ايران تبديل به زبان علمي شده است. اين انتقاد به جامعهٔ علمي گيلکي‌زبان نيز وارد ا
⚡️ حرف اضافه «با» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي عبارتند از:
✔️ أرا/ أمرأ/ مرأ/ همأ/ همرأ
✔️ جا/ جه
حرف‌هاي اضافه در زبان گيلکي به صورت پس‌آيند در جمله قرار مي‌گيرند.
يک مثال از گۊيش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
رۊبار: ده نُتؤنم «ته جا» زندگي بُکُنم
جعفرآباد: دي نتانم «تي أرا» زيندگي بؤکۊنم
رشت: ده نتانم «تي أمرأ» زيندگي کۊدن
شفت: ده نتانمه «تي مرأ» زيندگي کۊدن
لاجؤن: ده مننم «تي همأ» زيندگي بکۊنم
چابؤک: دئه نؤتۊنم «تي همرأ» زيندگي بؤکۊنم
آمل:
«گردو» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
تۊيه‌دروار: هۊز 
شامرزا: خۊز
طالقان: جؤز
پيلارۊدبار: وؤز/ يۊز
گيلان ؤ مازندران: آغۊز/ اغۊز
اشکور ؤ سياکؤلؤرۊد: گردکان/ گؤرکان/ گرکن
تصوير زير ميکس نظر حسن‌دوست و چئونگ درباره ريشهٔ کلمه آغۊز است.
با توجه به کلمه هخامنشي «اپگۊد» که  چئونگ ثبت کرده است، صورت‌هاي داراي واج «ز» در زبان‌هاي جنوبغربي ايراني از جمله فارسي دخيلند.
همچنين در زبان گيلکي غۊز هوردن {=شانه‌ها را بالا دادن} از همين ريشه وجود دارد.
⚡️ برگي از کتاب الابانه نوشته ابوجعفر هوسمي که در آن خطبهٔ عقد به زبان گيلکي نوشته شده‌است.
شواهد نشان مي‌دهد بر خلاف ادعاي تماميت خواهان در دؤراني که گيلکي زبانان حاکم بر مناطق خؤد بۊده‌اند امۊرات مختلف تحصيلي، نظامي، اجتماعي و. به زبان گيلکي صۊرت مي‌گرفته.
فصل و اللفظ الشرعي في نکاح ان يقول فلان تو خوي دختر فلانيه ‌نوما بقول خيا (تع) و بخبر؟ رسول (ص) و بحضوري اين جماعة باون ولاية که تا هسته از جهة حق تو و اون وکالتي که تا هسته از جهة تي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۱
بحق خۊر، بحق وي رؤشن بين
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ۲
بحق مؤنگ، خۊري پي گيره‌گاه
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ۳
بحق رۊج، خۊر اۊرا برؤشن کنگاه (اۊن خۊرا اشکارا واکنگا)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۴
بحق شؤ، اۊرا واپۊشه‌گاه (بتاريکي بؤگاه)
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۵
بحق اسمان، بحق اۊن‌کس که اۊرا بديسه
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۶
بحق زمي، بحق اۊنک اۊرا ببسرده
⚡️ ه
بکل آية
همه حجة ؤ معجزاتا
ما تبعوا قبلتک
اۊشؤن ديم ها تي قبله نکنن
ما بعضهم بتابع قبلة بعض
يهۊدي ؤ نصاري کس کسي قبلا ديم هانکنن
⚡️ گيلکي بعد از فارسي دري، دومين زبان مکتوب نو ايراني است.
تصوير: تفسير قرآن به زبان گيلکي آيه ۱۴۵ سوره بقره - نسخه کتابت شده به دست احمد بن سلار کينارودي براي نورالله بن علي اشکوري قرن نهم
✍ فرهنگ ، سيداسماعيل
⚡️ حرف اضافه «در، تو» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي عبارتند از:
✔️ ميان/ ميۊن/ ميئن/ مئن/ مَن
✔️ دل/ دله
حرف‌هاي اضافه در زبان گيلکي به‌صورت پس‌آيند در جمله به‌کار مي‌روند.
چند مثال:
أ رۊخانه «ميان» ماهي خيلي دره.
(فارسي: تۊ اين رۊدخۊنه ماهي زياده)
رياضي «مئن» مۊ ضعيفم.
(فارسي: تۊ درس رياضي من ضعيفم)
اشۊن چادر ٚ «دله» بخۊتمه.
(فارسي: ديشب تۊ چادر خوابيدم)
را «دل» هسأم.
(فارسي: تۊ راهم)
تصوير: تفسير کتاب الله، ابوالفضل شهر دوير ديلمي، قرن ۹
⚡️ «رافايي، ريفايي، ريفاغي، راپايي» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي به معني انتظار است؛ کلمات «رافا، ريفا، ريفاغ، راپا» هم معادل «منتظر» در زبان فارسي و عربي است. کلمه گيلکي از دو بخش «را» به معني «راه و مسير» و صورت‌هاي مانده «پا» از مصدر «پاستن» به معني نگهباني کردن و پاييدن است. در واقع از نظر مفهوم، «راپا» نظاره کنندهٔ راهي است در انتظار ديدن مطلوب!
همانطور که در تصوير مشاهده مي‌ک
گيلکي گويشي تفاوتان(فارسي: به‌خاطرِ)
 
«خأني»
«خؤني»
«دؤني»
«داني»
 
چندته مثال جومله دل: قرار بو ساعت پنج فأرسي! «تي خأني» نيم ساعته أيه رافا ايسأمه! مو «تي خؤني» بو اونِ همرأ سلام عليک کودم. مو ديشؤوء «تي دؤني» تا صوب بيدار بؤم. مؤ «تي داني» ايمرو کارِ سر نؤشام.
@gilaki_learning
‍ 

⚡️ همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد عبارت «اجه اوشون» ترجمه تحت اللفظي «عنهم» (معادل فارسي: از آنها) مي‌باشد که در متون قديمي گيلکي به ثبت رسيده است. در اين مورد ذکر دو نکته مفيد به نظر مي‌رسد:
نکتهٔ اول: ترتيب اين عبارت تحت اللفظي بر اساس دستور زبان گيلکي به صورت «اوشون اجه» مي‌باشد که در گويش‌هاي امروزي به صورت‌هاي «وشۊن أجه»، «اۊشؤن أجي»، «اۊشان أجأ» تلفظ مي‌شود؛ پس بر اساس املاي تاريخي کلمه، مصوت پيش از «جه/جي/جأ» موجود در ترک
گيلکي گۊيشان ٚمئن: اشرف: سنؤ سوادکۊ: هسنۊ اشکور: سيناو لاجؤن: سينؤ سنگر: سيناب
 
  دئباري زوانان ٚدل: سانسکريت: sna (حمام گۊدن) اوستايي : sna (شۊردن) اشکاني پهلوي: snazh  ساساني پهلوي: shnaz اوليه هندؤارۊپايي: sna*
 
ايمرۊجي هندؤارۊپايي زوانان ٚدل: کۊردي: سناؤ فارسي: شنا ايرلندي: snámh 
⚡️ در زبان گيلکي «آسۊره، أسري، أرسۊ» در گويش‌هاي مختلف به معني اشک در زبان فارسي است. اين واژه در متون قديمي زبان گيلکي به شکل «اسرۊ» ثبت شده است.
در زبان‌هاي هندواروپايي:
سانسکريت: asru
اوستايي: asru
پهلوي ساساني: ars
ليتوانيايي: asharos
سيوندي: arsh
هورامي: harsi
بلۊچي: hars/ars/als
کۊردي: aser
در زبان دوره ميانه‌اي پهلوي، حرف «س» و «ر» قلب شده‌اند و در گيلکي صورت باستاني و قلب نشده وجود دارد! 
ريشهٔ اين واژه را به صورت heakru* بازسازي مي‌کنند. در زبان يونان
تصوير: کنفراسي در مورد «ساخت مجهول‌ در زبان گيلکي» که توسط ضيا خوش‌سيرت، دانشجوي دکتراي زبان‌شناسي مردم‌شناسي دانشگاه UCLA، در کنفراس زبان‌هاي ايراني آمريکا شمالي (NACIL2) دانشگاه آريزونا ارائه شد!
ضيا دربارهٔ موضوع اين کنفرانس به گيلکي مي‌نويسد: 
يشته گۊتن گ کاسپين زۊبؤنؤن ٚ مئن گيلکي (Yarshater 1969, Rezayati Kishkhaleh & Jalalehvand Alkami 2011, Stilo 2012, Solgi 2013)هچي فعل ٚ همره مجهول چا کؤنه. مثلا بؤن، بؤستن، بوين ؤ بيين ٚهمره يا ديلمي گۊيشؤن ٚ مئن وکتن ٚ همره. مثلا  
گيلکي گويشي تفاوتان(فارسي: «مال کجا هستي؟/ اهل کجا هستي؟»)
 
فؤمن: «کأيأ شين ايسي؟»أسسؤنه: «کؤره شي ايسي؟»کلأچئه: «کويه شي هيسي؟»چابؤک: «کوجارِ شي هسي؟»دوهزار: «کمين جارِ شني هسّي؟»الموت: «کجه شيني هسي؟»هزارجريب: «کاجه شه هستي؟»  فشرده حالتان:(فارسي: مال کجايي؟/ اهل کجايي؟)آمل: «کجه شني؟»قاسم‌آباد: «کوجه شئي؟»رشت: «کؤيه شيني؟»@gilaki_learning‌
قصيده، غزل، دو بيتي، نو، سپيد .
گرد زخم هاي بي سنگرم حلقه زدند
تا با موجي از شوق و غم
شعله يادت را کوهي از آتش کنند
و هزار خاطره من ديروز را
زنده کنند و دود
.
قصيده، غزل، دو بيتي، نو، سپيد .
همچو شاخه جوان شکسته شده ام
من لانه عشق بودم و دگر هيچ ام
و برگ هاي اميدم قصد سفر دارند
و من مشتاق کبريت و خواب ابدي ام
⚡️ در زبان گيلکي براي بيان مفهوم «فيک و تقلبي بودن» چيزي از کلمه «شال/شائال» استفاده مي‌شود؛ معمولا مورد توصيف شده، شباهت ظاهري با مفهومي دارد که بعد از «شال» قرار مي‌گيرد اما ذاتا متفاوت است.
چند مثال:
شال ميري/ شال مرگي= مردن تقلبي، خود را به مردن زدن
شائال خاوه= خود را به خواب زدن، خواب ساختگي
شال تسبيح/ شال مرخه= گياهي با دانه هايي شبيه دانه‌هاي تسبيح که در کنار نهرها مي‌رويد
شال اشکم= مقداري غذا که رفع گرسنگي موقت کند
شال ويلاج= بار
⚡️ در زبان گيلکي براي خۊب شدن هوا از فعل «هيسأن» استفاده مي‌کنند.
چند مثال:
هوا بئسأ (=هوا خۊب شد)
هوا هيسأ دره (=هوا داره خۊب مي‌شه)
اي هوا کئن هيسنه؟ يه هفته هيسه وأرسئه دره (=اين هوا کي خۊب مي‌شود؟ يه هفته‌ست دارد مي‌بارد)
ايمرۊز ؤ فرده هوا هيسأ دننه (=امرۊز ؤ فردا هوا قصد خۊب شدن ندارد)
⚡️حرف اضافه «جي، جه، جا» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي، معادل «از» و «با(به وسيلهٔ)» در زبان فارسي است و بر اساس دستور زبان گيلکي به صورت پس‌آيند در جمله قرار مي‌گيرد:
کۊرا جي بۊمأي؟
(واگردان:از کدۊم‌ور اۊمدي؟)
ماشين أجي بؤشؤ!
(واگردان: با (به وسيله) ماشين رفت!)
در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي، تحت تأثير زبان فارسي، گاهي آشفتگي‌هايي در دستور ايجاد مي‌شود که با کمي دقت مي‌توان از بروز آن جلوگيري کرد.
چند نمونه از اين آشفتگي‌ها و صورت‌هاي صح
⚡️ در بررسي زبان‌هاي گيلکي و فارسي گاهي به واژه‌هاي هم‌ريشه‌اي برمي‌خوريم که در يک زبان صورت کوتاه‌تري نسبت به زبان ديگر دارند. در ابتدا شايد اينگونه به نظر برسد که صورت بلندتر، شکل قديمي‌تر را بيشتر حفظ کرده است؛ اما با مقايسهٔ واژگان با زبان‌هاي قديمي‌تر به اين نتيجه مي‌رسيم که وما اينطور نيست.
در ادامه چند نمونه را بررسي مي‌کنيم:
کلمه «زمي/ زيمي» در زبان گيلکي معادل «زمين» در زبان فارسي است؛ براي مثال «ملجا زيمي، خؤل زيمي» نا
براي واژهٔ نويسنده سه مفهۊم مجزا در زبان گيلکي به شکل زير وجود دارد:۱- نيويشتن‌کس: کسي که توانايي ؤ قابليت نوشتن را دارد:مثال: حسن‌ئه نيويشتن‌کس نيه هنده وا خؤر بنويسي.تؤضيح: حسن آدمي نيست که کار نوشتن را انجام دهد، حسن آدم نوشتن نيست، حسن بنويس نيست.۲- بنويشته‌کس: کسي که نوشته‌اي را نوشته است.مثال: اي متن ٚبنويشته‌کس' نشناسم.تؤضيح: نويسنده‌‌ي اين متن را نمي‌شناسم، ما درمؤرد همان متن مشخص خبر مي دهيم ؤ ممکن است کار نويسندگي توسط فرد مذکو
⚡️ در زبان گيلکي براي ساخت مجهۊل در گۊيش‌هاي مختلف از فعل کمکي «بؤستن/بؤؤن/بوين/بيين» استفاده مي‌شود. (فعلي که فاعل و انجام‌دهندهٔ آن مشخص نيست، مجهۊل نام دارد.)
مثال
+ جملهٔ معلۊم: پئر باغ' سم‌پاشي بؤگۊد (=پدر باغ را سم‌پاشي کرد)
× جملهٔ مجهۊل: باغ پئرˇ دس سم‌پاشي بؤبؤ (=باغ توسط پدر سم‌پاشي شد)

⚡️ نکته: در غربي‌ترين گۊيش زبان گيلکي پسوند مجهۊل‌ساز -ex- /أخ/ به فعل افزۊده مي‌شود (رجۊع شود به پست شمارهٔ ۸۱):
مثال:
+ جملهٔ معلۊم: ماکان در' دوست
چارته پيشوندي فعل که تقريبا گيلکي دل يته مفهوم دأرن:
✔️ دپارسن /də.pārəsən/(ف: آوار شدن)
✔️ فوسوسن /fu.susən/(ف: فروريختن)
✔️ دکلسن /də.kələsən/(ف: ريختن)
✔️ فگردسن /fə.gərdəsən/(ف: واژگون شدن)
 
چندته مثال: وي خؤنه «دپارسه بؤ».(=خونه‌اش آوار شده بود.)
کؤنه کندوج پرسال «فوسوس».(=کندوج قديمي پارسال فروريخت.)
ديشؤو تورِ وا بگنسه ديوار «دکلسه».(=ديشب گردباد زده ديوار ريخته.)
ديس «فگردس» اسکانشان چئل‌چيله بؤبؤن.(=ديس افتاد استکانها چهل تيکه شدن.) 
⚡️ همانطور که در تصوير مشاهده مي‌کنيد کلمهٔ «رۊج» ترجمهٔ تحت اللفظي «يوم» مي‌باشد که در متون قديمي گيلکي به ثبت رسيده است. اين کلمه در چند زبان قديمي ايراني به شکل‌هاي زير موجود است:
٭ اوستايي: raochah
٭ هخامنشي: rauchah
٭ پهلوي اشکاني: rōzh
٭ پهلوي ساساني rōz
اين کلمه در زبان فرضي هندواروپايي اوليه به شکل leuk* به معني «رؤشنايي، درخشيدن» بازسازي مي‌شود.
لطفا به اين کلمات در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي توجه کنيد:
★ رۊجين؛ لۋجين‌بر؛ لۊکۊم‌بر (=دريچهٔ
⚡️ حرف اضافه «براي، به‌خاطر» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي عبارتند از:
✔️ ره/ به/ وه/ سه/ سن/ بره
✔️ وأسر/ وأسي/ وسه/ ويسين
✔️ دؤني/ خاني/ خۊسي
 
در گويش‌هاي تبرستان ترکيب صورت مخفف «سه» و ضمير «وه» صورت «وه سه» (=براي او) را مي‌سازد که به دليل شباهت با صورت اصلي حرف اضافه (يعني وسسه) برخي گمان مي‌کنند ترکيبات مه وسسه، ته وسسه ؤ. حشو است در حالي که حرف واو جزئي از حرف اضافه است و ترکيبات مذکۊر کاملا درستند.
براساس دستور زبان گيلکي تمام اين حر
در زبان گيلکي در تمامي گويش‌ها از فعل دؤبؤن به عنوان فعل کمکي براي ساخت ماضي و مضارع مستمر استفاده مي‌شود.
مصدر/مضارع فعل «دؤبؤن» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي به‌ترتيب از غرب به شرق بدين شکل است:
دۊبؤن/ درهدبان/ درهدوين/ درهديين/ درهدبين/ دره
 
طريقهٔ ساخت فعل مستمر:در گويش‌هاي غربي: مصدر + صرف فعل دؤبؤنمثال از ماضي مستمر: أمؤن دۊبۊم (فارسي: داشتم مي‌آمدم)مثال از مضارع مستمر: أمؤن درم (فارسي: دارم مي‌آم)
 
در گويش‌هاي مرکزي: مصدر مرخم + صرف ف
‍ ⚡️در فارسي تهراني به اين ميوه «تمشک» مي‌گويند. اين کلمه در واقع وامگيري ناقصي از زبان گيلکي است. در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي به گياه اين ميوه و به طور عام بوته‌هاي خاردار ديگر «تمشک، تمۊشک، تمش، تمۊش» گفته مي‌شود و ميوهٔ آن «لبلبۊ، تمشدۊن، تمشکدؤنه، بۊلۊش، ولش» ناميده مي‌شود.

تصوير ازکتاب «تحفة المؤمنين» نوشته  «محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني» است.
«تمۊش» اسم ديلمي «عليق» است.
«تمش دانه»، «توت العليق» را گويند.
«عليق» و «تۊت العل
⚡️ اين برگي از کتاب «الکفاية فى علم اعراب» است که براي يادگيري زبان عربي تدريس مي‌شده. عبارات گيلکي نوشته شده در سطور مؤيد اين است که پيش از اشغال صفويه، در مدارس گيلان و مازندران درس‌ها به زبان گيلکي ارائه مي‌شده. 
کلمات و عبارات آمده در اين صفحه:
عربي/ گيلکي/ فارسي
طلل/ سرا رچه/ سکوي خانه
موحشا/ بدرد اورا/ موحش، ترسناک
قديم/ کهون/ قديم، کهن
اسحم/ سياه ميه/ ابر سياه
مستديم/ وارون ريج/دائمي، باران ريز
هم/ اوشان/ آن‌ها
يلعبون/ کاکي‌کنا بو
گاهي‌اوقات در زبان فارسي براي گرفتن تأييد گفته‌هاي خود از جانب شنونده يا خواستن نظر او، در آخر جمله‌ي خبري از جملات کوتاه پرسشي «مگه نه» و «اينطور نيست» استفاده مي‌شود که به اصطلاح بدان "سوال ضميمه" (در اينگيليسي: question tag) مي‌گوين. در زبان گيلکي اين وظيفه بر عهده فعل «نيه» است. چند مثال:
 
ايمروزِ هوا ديروزِ جا سردتره، نيه؟(فارسي: هواي امروز از ديروز سردتره، اينطور نيست؟)
 
تي پئر بانک کار کؤنه، نئه؟(ف: پدرت بانک کار مي‌کنه، مگه نه؟)
 
 تي
⚡️ گيلکي گويشي تفاوتان(فارسي: با همديگه)
گيلانِ غرب: کس ‌کسِ مرأ (همديگرِ أمرأ)گيلانِ شرق: کسنِ همره (کسنِ جي)طالقان: همديگري همراپيلارودبار: همديَرِ أمرأ (همديَرِ مرأ)مازندران: هدي جه/ هدي آله/ هدي همراه
 
جومله دل: مي پئرمار همديگرِ مرأ مشد بوشؤييدي. مي پئرمار کسنِ همره مشد بوشؤن. ميني پيَرؤمار همديگري همرا مشد بيشييَن. مه پيَرؤمار همديَرِ مرا مشَد بشان. مه پئرمار هدي همراه مشد بوردنه.
يمي شهر چور واگؤئه بونه؟ أمره اطلاع بدين.)@gilaki_learning
گيلکي شناسهٰ‌ن:
 
اول شخص مفردمن بيدارمه /bidār əmə/ ”   بيدارم /bidār əm/ ”   بيدارؤم /bidār om/ ”   ويشارمه /viār əmə/
 
دوم شخص مفردتو بيداري /bidār i/ ”  ويشاري /viar i/
 
سوم شخص مفرداون بيدارؤ /bidār o/  ”   بيداره /bidār ə/  ”   ويشاره /viār ə/
 
اول شخص جمعاما بيداريمي /bidār imi/ ”   بيداريم /bidār im/ ”   ويشارمي /viār əmi/
 
دوم شخص جمعشوما بيداريدي /bidār idi/   ”     بيداردي /bidār ədi/   ”     بيداريد /bidār id/   ”     بيدارين /bidār in/   ”     ويشارني /viār əni/
 
سوم شخص جم
 چندته اصطلاح گيلان ٚ گيلکي دل که «بۊرمه» مفهۊم ٚ وأسه استفاده بۊنن:
اۊشماره | اۊرۊشواره (اِ.)(فارسي: شيون ؤ ناله کردن) جۊمله دل:➖ زنهٰ‌کان قبر ٚ سر اۊشماره گۊدن.(=زن‌ها بر رۊي قبر ناله مي‌کردن.)
 
فنار فنار (ق.)(فارسي: گريه زاري کردن) جۊمله دل:➖ وچهٰ‌کان فنار فنار بۊرمه گۊدن.(=بچه‌ها زار زار گريه مي‌کردن.)
 
ونگ (اِ.)(فارسي: با صداي بلند گريه کردن) جۊمله دل:➖ زأک ٚ مۊرسؤن ونگ زئن.(=مثل بچه‌ها شيون مي‌زدن.)
 
⚡️ ادات تشبيه در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
۱- مانستن
۲- مؤرسؤن/ مؤسؤن/ مۊسان
۳- جۊر
۴- وش
۵- مؤنا
۶- وارى
۷- دستۊرى
۸- چم
۹- سون
۱۰- بيون
۱۱- شارين
۱۲- هچين/هچي
چند مثال:
ورف ٚ مانستن (=مثل برف)
واش ٚ مۊسؤن (=مثل علف)
واران ٚ مؤنا (=مثل باران)
ورگ ٚ واري (=مثل گرگ)
ولگ ٚ دستۊري (=مثل برگ)
⚡️ شکل‌هاي متفاوت يک پيشوند در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي و مقايسه‌ي آن با ديگر پيشوندهاي تقريبا هم‌شکل که عملکردي متفاوت دارند:
✔️ در زبان گيلکي «و(وي)/ف(في)/وۊ(اۊ)» شکل‌هاي متفاوت يک پيشوند در گويش‌هاي مختلف است. چند مثال:
(فارسي: جمع کردن چيزي از رو جايي)
چابؤک: وچئن (ve-chen)
رۊدسر: فيچئن (fi-chen)
رشت: اۊچيئن (ou-chien)
فؤمن: وۊچيئن (vu-chien)
(فارسي: بالا رفتن از چيزي)
چابؤک: وچکسن (ve-chekesan)
اشکور: فچکسن (fe-chekesan)
رۊدبار: اۊچۊکستن (ou-chukestan)
رشت: وچۊکستن (va
چندته قيد ؤ اوشاني کاربردان گيلکي دل که اوشاني بعضي‌شان تقريبا يته مفهوم دأرن:
✔️ کينديم✔️ پساپسا✔️ پساکينا✔️ پوشتاکينا✔️ وراکينا✔️ وراورا
مثال جومله دل: مازيار خوشته پيرهنء کينديم داکورده.(ف: مازيار پيرهنشؤ برعکس پوشيده.)
مازيارِ کارؤن همه پساپسا ايسه.(ف: کارهاي مازيار همه برعکسه.)
پساپسا را نؤشو کني.(ف: عقبکي راه نرؤ مي‌افتي.)
ظرفشانء پساکينا سفره سر بني.(ف: ظرفها رؤ برعکس رو سفره بذار.)
وي قيافهٰ‌ء نيدم، پوشتاکينا هسابا.(ف: چهرش
فعل «مي‌بينه» در گۊيش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
پيلارۊدبار: وينه
رشت: دينه
لاجؤن: اينه
کلأچئه: ينه
سياکؤلؤرۊد: إينه
قاسم‌آباد: دينه
سختسر: وينه
آمل: وينه
ساري: وينده
مثال در جمله
آمل: اۊنتا تره وينه.
لاجؤن: اۊ تأ اينه.
کلأچئه: اۊن تره ينه.
رشت: اۊن ترا دينه.
(فارسي: اۊن تؤ رؤ مي‌بينه)
WampServer
 يکي از بهترين و قديمي ترين نرم افزارهاي لوکال ساز محسوب ميشود اين نرم افزار يک نرم افزار براي راه اندازي IIS‌ لينوکس هست که شما بوسيله آن ميتوانيد فايل هاي پي اچ پي را اجرا و نتيجه آن را ببينيد . شما ميتوانيد توسط اين نرم افزار همه اسکريپت هاي PHP را بر روي لوکال تست نماييد.
برخي ويژگي هاي WampServer
قابليت سوئيچ بين  تمامي نسخه هاي Php  MySQL  Apache
امکان مديريت تمام سرويس هاي نصب شده
امکان دسترسي به تمام ماژول هاي php و قابليت فعال يا غير فعال سازي
ترکيب «ول ٚ پيت» در زبان گيلکي به معني "کج و کوله" است.
«ول» در زبان گيلکي «بپيته، ناراست» معني مي‌دهد. از همين ريشه «ور»، «خۊل» ؤ «کۊل» هم در اين زبان وجود دارد که براي مفاهيم نزديک به آن استفاده مي‌شود. از رو اين قياس صورت احتمالي اين واژه را مي‌توان براي "گيلکي اوليه" اينگونه بازسازي کرد: xvar* 
همانگونه که مشاهده  مي‌کنيد در واژهٔ بازسازي شده دو صامت در کنار هم آمده‌اند که اصطلاحا آن را «غوشه صامت» مي‌نامند؛ واژگان امروزي گيلکي به ما نشان
داستاني که در اين وبلاگ با شما به اشتراک خواهم گذاشت. داستان سرگذشت يک معلم سپاه دانشي در اواخر حکومت پهلوي هست.
داستان به پايان نرسيده و به مرور کامل مي شود.
پس شايد به بعد از انقلاب هم کشيده شود.
داستان به زبان فارسي روايت شده ولي گفتگوي ميان اشخاص، گيلکي است. 
در شيوه نوشتار گفتگوها به گيلکي به اصول نگارش بر مبناي حروف عربي که در فارسي نيز رعايت مي شود پايبند مانده ام.
اگر پرسشي درباره شيوه نگارش در اين داستان داريد با کمال ميل پاسخگو هستم.
⚡️ تلفظ شهرهاي مختلف گيلان و مازندران از فعل  «است»:
هسته (رۊدبار)
ايسه (رشت)
ايسته (کياشر)
هيسه (کلأچئه)
هسه (سختسر)
هسسه (چالس)
هسته (ساري)
مصوت آخري که در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي وجود دارد، در متون مانده از زبان‌هاي پهلوي ساساني و پهلوي اشکاني که مربوط به دورهٔ ميانه زبان‌هاي ايراني غربي هستند وجود ندارد که در زبان‌هاي باستاني وجود داشت؛ اين شاهد (به همراه شواهد ديگر) مؤيد استقلال زباني گيلکي از زبان‌هاي ثبت شده ايراني غربي دوره ميانه
 چندته پيشوندي فعل گيلان ٚ گيلکي دل که «فرار» ٚ مفهۊم ٚ وأسه استفاده بۊنن:
درشؤؤن/ درشۊ(فارسي: دررفتن) جۊمله دل:➖ أمي همسئه وچه پۊليس ٚ دس درشؤ.(=پسر همسايه‌مۊن از دست پليس دررفت.)
 
ويرۋتن (بۊرۊتن)/ ويرۋج(فارسي: گريختن) جۊمله دل:➖ همسئه وچه تا پۊليس' بئدئه ويرۋت .(=پسر همسايه تا پليسؤ ديد گريخت.)
 
جيويشتن/ جيويز(فارسي: فرار کردن) جۊمله دل:➖ زاي بۊم اي‌وار مدرسه جا جيويشته بۊم!(=بچه بۊدم يه‌بار از مدرسه فرار کرده بۊدم.)
 
فؤشتن/ فؤز(فارسي: فرار [ع
اين فعل در گويش‌هاي ديگر زبان گيلکي به صورت‌هاي نهابؤن، هننابؤن و نيابان نيز واگويه مي‌شود.
 
صرف ماضي فعل نأبؤن:
مثبت: نأبؤ (=بود)/ نأبؤن (=بودند)
منفي: نِنأبؤ (=نبود)/ ننأبؤن (=نبودند)
مثال: تي مۊبايل ميزِ سر نأبؤ (=موبايلت رو ميز بۊد)
 
صرف مضارع فعل نأبؤن:
مثبت: نئه (=هست)/ نأن (=هستند)
منفي: ننئه (=نيست)/ ننأن (=نيستند)
مثال: تي پيرهنان کؤمؤدِ مئن نأن (=پيرهنات تو کمدن)
 
انواع فعل بودن در زبان گيلکي
صرف فعل نأن به معني گذاشتن (دراز کشيدن) 
اين فعل در گويش‌هاي ديگر زبان گيلکي به صورت‌هاي نهابؤن، هننابؤن و نيابان نيز واگويه مي‌شود.
 
صرف ماضي فعل نأبؤن:
مثبت: نأبؤ (=بود)/ نأبؤن (=بودند)
منفي: نِنأبؤ (=نبود)/ ننأبؤن (=نبودند)
مثال: تي مۊبايل ميزِ سر نأبؤ (=موبايلت رو ميز بۊد)
 
صرف مضارع فعل نأبؤن:
مثبت: نئه (=هست)/ نأن (=هستند)
منفي: ننئه (=نيست)/ ننأن (=نيستند)
مثال: تي پيرهنان کؤمؤدِ مئن نأن (=پيرهنات تو کمدن)
 
انواع فعل بودن در زبان گيلکي
صرف فعل نأن به معني گذاشتن (دراز کشيدن) 
⚡️ براييان ضرورت انجام کار" در زبان گيلکي از دو فعل «وأسن» و «خأسن» کمک گرفته مي‌شود.
چند مثال:
ايسه چي «وأن» گۊدن؟
ايسه چي «خأن» گۊدن؟
(فارسي: حال چه «بايد» کرد؟)
وچه «وأ» درس بۊخؤنه.
وچه «خأ» درس بۊخؤنه.
(فارسي: بچه «بايد» درس بخۊنه.)
صرف گذشته:
چره «وأس» بؤگؤم؟
چره «خأس» بؤگؤم؟
(فارسي: چرا «نياز بۊد» بگم؟/ چرا بايد مي‌گفتم؟)
قيد "بايد" در گيلکي مازندران:
مثال از شهر قائمشهر/ شاهي:
اسا چتي «ونه» هاکردن؟
(=حالا چه «بايد» کرد؟)
وچه «ونه» د
⚡️ در زبان گيلکي صرفِ مضارعِ فعلِ «بؤؤن (بۊدن)» دؤ وجه صرفي دارد.
چند مثال:
ساعت چي هيسه؟
ساعت چي‌ئه؟
(تلفظ /چئه/ يا /چيه/)
اۊن کي هيسه؟
اۊن کي‌ئه؟
(تلفظ /کئه/ يا /کيه/)
فرخان کۊجه شي هيسه؟ 
فرخان کۊجه شي‌ئه؟
(تلفظ: /شئه/ يا /شيه/)
⚡️ تلفظ قيد «چند لحظه پيش» در گۊيش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
تؤسا (هزارجريب، نکا)
تاسايي (ساري)
تاسا (جۊبار)
دويسا (شاهي)
دابسا (ايتکۊ، آمل)
دوسا (رؤيان، نۊر)
دأبيسؤن (کلأچئه)
دايسه (لنگرۊد)
ديسا (پاشاکي)
دأسا (فؤمن، رشت)
کاربرد در جمله در سه گۊيش:
(فارسي: چند لحظه پيش باباتؤ ديدم)
تؤسا ته پيئر' بديمه.
دأبيسؤن تي پيئر' بدئم.
دأسا تي پئر' بيدئم.
فعل «وايميستم» در يک مثال در گۊيش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
(فارسي: شما بريد من وايميستم)
ساري: شِما/شِمان بۊرين مِن «اِستِمبِه».
آمل: شِما بۊرين من «اسامه».
اشکور: شمۊ بشين مۊ «هيسم».
سختسر: شمۊ بيشين مۊ «هسنم».
کلأچئه: شۊمۊ بشين مۊ «هيسنم».
لاجؤن: شمه بشين مۊ «ايسنم».
پاشاکي: شۊمۊ بيشيد مۊ «ايسمه».
رشت: شۊما بيشيد من «ايسم».
رۊبار: شما بشَن مؤ «ايشتُم».
المۊت: شمه بَشين مِن «اِشتِم».
( تشکر عزيزان أجي که زحمت بکشئن خۊ گۊيش ٚ برابر' أمره بؤگۊتن)
⚡️ کلمات زير در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي به معني «کجا، چه مکاني» استفاده مي‌شوند:
کۊجه، کجه، کاجه، کؤجه، کۊيجه، کميجه
کۊجأر، کميجأر
کۊيه، کايه، کؤيه، کاي، کميه
کؤره، کارأ، کۊرا
کۊيندر، کميندر
کۊ، کؤ
کۊيان، کميان
چند مثال:
کۊجه دري؟
(فارسي: کجا هستي؟)
کؤره شي ايسي؟
(فارسي: اهل کجا هستي؟)
کؤيه شؤن دري؟
(فارسي: کجا داري مي‌ري؟)
کۊيان دري؟
(فارسي: کجاها هستي؟)
#نقش_مادر_در_پذيرش#ولايت_فرزندان
ولايت اهل بيت عليهم السلام در دل فرزندي قرار ميگيرد که مادرش بسيار پاک باشد.  هرچه مادر پاکتر باشد در نسل بعد آثارش معلوم مي شود و بچه هايش اهل بيتي‌تر هستند و پذيرششان نسبت به اهل بيت عليهم السلام بالاتر است.  اين نقش و مسئوليت کمي نيست که زن ميتواند در نسل بعد يک جامعه را اهل بيتي نمايد؛ همچنانکه ميتواند از اهل بيت عليهم السلام دور کند و فاسد العقيده نمايد.
«حجت الاسلام ناصري»
 
⚡️ براييان ضرورت انجام کار" در زبان گيلکي از دو فعل «وأسن» و «خأسن» کمک گرفته مي‌شود.
چند مثال:
ايسه چي «وأن» گۊدن؟
ايسه چي «خأن» گۊدن؟
(فارسي: حال چه «بايد» کرد؟)
وچه «وأ» درس بۊخؤنه.
وچه «خأ» درس بۊخؤنه.
(فارسي: بچه «بايد» درس بخۊنه.)
صرف گذشته:
چره «وأس» بؤگؤم؟
چره «خأس» بؤگؤم؟
(فارسي: چرا «نياز بۊد» بگم؟/ چرا بايد مي‌گفتم؟)
⚡️ «ن» نفي در زبان گيلکي در افعال پيشوندي، پس از پيشوند مي‌آيد.
چند مثال:
فۊگۊدن (fu-gudan)
فۊنۊگۊدن (fu-nu-gudan)
دکتن (da-ketan)
دنکتن (da-ne-ketan)
هگيتن (ha-gitan)
هنگيتن (ha-ne-gitan)
وگيتن (ve-gitan)
ونگيتن (ve-ne-gitan)
واکتن (va-ketan)
وانکتن (va-ne-ketan)
جيويشتن (ji-vishtan)
جينيويشتن (ji-ni-vishtan)
اين فعل در گويش‌هاي ديگر زبان گيلکي به صورت‌هاي ايسأن و هسأن نيز واگويه مي‌شود.
 
صرف ماضي فعل هيسأن:
مثبت: هيسأبؤم، هيسأبي، هيسأبؤ، هيسأبيم، هيسأبين، هيسأبؤن
منفي: نئيسأبؤم، نئيسأبي، نئيسأبؤ، نئيسأبيم، نئيسأبين، نئيسأبؤن
مثال: مۊ ديرۊ خؤنه هيسأبؤم (=من ديرۊز خۊنه بۊدم)
 
صرف مضارع فعل هيسأن:
مثبت: هيسأم، هيسأي، هيسئه، هيسأيم، هيسأين، هيسأن
منفي: نئيسأم، نئيسأي، نئيسئه، نئيسأيم، نئيسأين، نئيسأن
مثال: مۊ خؤنه هيسأم (=من خۊنه‌ام)
 
انواع
دوبيتي گيلکي " روخئونه‌لب"
را که در تارنوشتم به‌صورت متن و فتوکليپ انتشار دادم،
کاربر گران‌مايه‌اي از درِ لطف، پيشنهاد دادند بهتر آن است اشعار گيلکي با صداي
خواننده‌ي خوش‌آوايي خوانده شود تا تأثيرپذيري آن بر شنوندگان و ببيندگان بيشتر
باشد و

**

متأسفانه بايد بگويم زبان گيلکي آخرين زورهايش را مي‌زند و اگر همين تلگرام
و اينستاگرام و در يک‌کلام، فضاي مجازي نبود و بهره‌گيري
فراوان از فناوري‌هاي اين عرصه، کمتر کسي خود را به‌زحمت مي‌ا
قسمت هاي اصلي
Cortex-M3 يک ميکروپروسسور 32 بيتي مي باشد که داراي يک مسير داده 32 بيتي ،يک بانک رجيستري 32 بيتي و رابط هاي حافظه 32 بيتي است.اين پردازنده داراي معماري هارواردمي باشد،به اين معنا که داراي باس داده و باس دستورالعمل مجزا مي باشد.اين معماري اجازه مي دهد که دستورالعمل ها و دسترسي به داده هادر آن واحد امکان پذير باشد ،در نتيجه کارايي پردازنده افزايش مي يابد زيرادستيابي به داده ها تاثيري بر کانال دستورالعمل ندارد . اين ويژگي با عث مي شود که C
⚡️ بعضي از عبارات و اصطلاحاتي که در زبان گيلکي براي تشکر کردن استفاده مي شوند، عبارتند از:
تي دس درد نکۊنه 
تي خؤنأبدؤن
دس دۊرۊست
بزوي
اليش
پۊر ممنۊن
خۊدا بدأره
خۊدا تي جؤن' ساغ بؤکۊنه
و در جواب تشکر ديگران عبارات اصطلاحات زير قابل استفاده هستند:
تي قؤربان
تي قؤربان بؤشۊم
تي سر درد نکۊنه
ته دا
ته گره
خاهش کۊنم/ کانم/ کامبه/ ک
تي فدا
بلا مي سر
مثال:
➖ خؤنه در' چاگۊدي؟
➕ آها!
➖ دس دۊرۊست
➕ تي قؤربان
دانش آموزان عزيز سلام
براي شرکت در کلاس مجازي آنلاين در تاريخ مشخص شده روي لينک زير کليک کنيد:
کلاس آنلاين کاروفناوري هشتم
 
نرم افزارهاي پيشنهادي براي پودمان شهروند الکترونيک
توليد فيلم کوتاه :
Shotcut متناسب با سيستم عامل کامپيوتر، نسخه 32 بيتي يا 64 بيتي را دانلود کنيد.
همان طور که مي دانيد آهنگ هاي قديمي يکي از منحصرص به فرد ترين و جذاب ترين دسته از موسيقي هاي سنتي مي باشند که چنانچه قصد داريد به شنيدن موسيقي محلي و سنتي گيلان بپردازيد لطفا در اين مقاله با ما همراه باشيد تا اطلاعات کامل تري دريافت کنيد. موسيقي سنتي گيلان يکي از موسيقي هاي بسيار جذاب و منحصر به فردي است که شما عزيزان با شنيدن آن مي توانيد ياد و خاطره بسيار جالبي را از دوران گذشته به دست آوريد.
.
براي اين منظور حتما در نظر داشته باشيد که مي توان
⚡️ در زبان گيلکي به ماهي‌هاي کوچک رودخونه‌اي «کۋلي» مي‌گويند.
۱. کاس‌کۊلي (اسلک؛ سلک)
۲. شب‌کۋلي (شاکۊلي؛ سياکۊلي)
۳. گل‌خؤره (تۋل‌خؤس؛ تيل‌خس؛ سياکۋلي)
۴. سيم (سيم‌پرک)
۵. سۊرخ ٚپر (دشت ٚپر)
۶. کۊلمه
۷. دهن‌چاک (انگۋرخؤره)
۸. غازلله (غازلؤله)
۹. سيبيلييبيلۊ؛ سک‌ماهي؛ خرسموسا)
۱۰. کپۊر
۱۱. کپۊرچيک
۱۲. زالؤن (شۊک)
۱۳. ماش
۱۴. سبئک (سۊف)
۱۵. خرج (زردپر؛ بينۊ؛ زردک؛ اۊرنج)
۱۶. چکاب (شکاف؛ شۊک؛ ايشکال؛ غازلۊله)
۱۷. کچه‌ماهي
۱۸. آزادماهي
۱۹. سيفيدما
⚡️ تلفظ‌هاي سه واژه‌ي «شب»، «خواب» و «آب» در گويش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
بابل: شۊ (Shu)
سختسر: شؤو (Shov)
لنگرۊد: شؤ (Sho)
رشت: شب (Shab)

بابل: خۊ (Khu)
سختسر: خاو (Khav)
لنگرۊد: خؤ (Kho)
رشت: خاب (Khab)
بابل: اۊ (ou)
سختسر: آو (av)
لنگرۊد: اؤ (ow)
رشت: آب (ab)
اين بازي نسخه بسيار ساده و البته زيبا از يک بازي با محوريت ماشين است.
هر دو نسخه بازي يعني هم 64 بيت و هم 32 بيت با زبان برنامه نويسي پايتون(python) نوشته شده اند و براي شما قرار داده شده اند.
از ويژگي هاي اين بازي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
رابط کاربري ساده
حجم کم
قابل اجرا روي ويندوز , لينوکس و مک اوس
البته فايل قرار گرفته صرفا براي ويندوز است و براي اجراي بازي رو سيستم عامل هاي ديگر بايد خودتان فايل مرتبط با سيستم عاملتان را نصب کنيد .
 
اموزش ن
صرف فعل «بؤؤن» به معناي بودن و مشتقات آن در زبان گيلکي:
 
✔️ بؤؤن (فارسي: بودن)
➖ صرف ماضي فعل بؤؤن (بودم، بودي، بود، .):لنگرۊد:مثبت: بۊم (bum)، بي، بۊ، بيم، بين، بۊنمنفي: نۊبۊم، نبي، نۊبۊ، نبيم، نبين، نۊبۊنکلاچاي:مثبت: بؤم (bom)، بي، بؤ، بيم، بين، بؤنمنفي: نؤبؤم، نبي، نؤبؤ، نبيم، نبين، نؤبؤنرامسر:مثبت: بام (bām)، بي، با، بيم، بين، بانمنفي: نؤبام، نبي، نؤبا، نبيم، نبين، نؤبان
مثال:
اۊن علي با (ف: او علي بود)
 
➖ صرف مضارع فعل بؤؤن (هستم، هستي، هست، .):
⚡️ عبارات و اصطلاحاتي در نحوه‌ي تعارف در باز پس‌گيري پۊل در زبان گيلکي:
بنه (=باشه، بمۊنه) bane
پۊل بنه تي ور
(فارسي: پۊل باشه پيشِت)
قابل ندأره (=قابل نداره)
تي قابل' ندأره
(فارسي: قابل تو رو نداره)
بدأر (=داشته باش)
بدأر تره لازم بۊنه
(فارسي: داشته باش لازمِت مي‌شه)
دني تي جيف (=بذار تو جيبِت)
نخأنه، دني تي جيف
(فارسي: نمي‌خواد، (پول رو) بذار تو جيبِت)
مثال:
➖ علي، بيه تي پۊل که مره هدأ بي. تي دس درد نؤکۊنه.
➕ خواهش کۊنم، «بنه» تي ور!
➖ معرفت ٚ قۊر
⚡ در زبان گيلکي براي پرسيدن ساعت از ضمير پرسشي «چي» استفاده مي‌کنند. مثال:
★ ساعت چي هيسه؟
(فارسي وگردان: ساعت چند است؟)
➖ حالت فشرده:
★ ساعت چئه يا ساعت چيه؟
مثال در جمله:
★ اۊشان چي ساعت هنن؟
(فارسي وگردان: آن‌ها ساعت چند مي‌آن؟)
★ تره ياد دننه همأ دبي ساعت چي بؤ؟
(فارسي وگردان: يادت نيست داشتي مي‌اۊمدي ساعت چند بۊد؟) 

در مکالمه:
- ساعت چي هيسه؟
+ دؤ.
- ميزان دؤ هيسه؟ 
+ نا، ده دئيقه دئه وأنه دؤ.
«وأنه» از مصدر وأسن/بوستن است و اينجا مفهوم «با
اکبر کوراوند :
من در يک خانواده نسبتا مذهبي به دنيا آمدم . مثل هر بچه ديگري وارد مدرسه و شروع کردم تا ديپلم درس خواندم بعد وارد عرصه کار شدم 
وقتي که 20 سال سن داشتم وارد اعتياد شدم درد سختي حال هر روز من به نابودي بود همه چيزش را از دست دادم
به اميد خداوند وارد کمپ هاي ترک اعتباد شدم و در سن 25 ساله گي کاملا پاک پاک شدم . و در کلاس هاي ترک اعتباد شرکت ميکردم
اونجا به کتاب خواني علاقه پيدا کردم هر روز هر لحظه عشق کتاب خواني در من شعله ور تر ميشد کتاب
 
 
اين بازي نسخه بسيار ساده و البته زيبا از يک بازي با محوريت ماشين است که من خودم اون رو ساختم و در اينجا با شما به اشتراک گذاشتم.
هر دو نسخه بازي يعني هم 64 بيت و هم 32 بيت از يک روش نصب بهره مي برند.
از ويژگي هاي اين بازي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
رابط کاربري ساده
حجم کم
قابل اجرا روي ويندوز , لينوکس و مک اوس
البته فايل قرار گرفته صرفا براي ويندوز است و براي اجراي بازي رو سيستم عامل هاي ديگر بايد خودتان فايل پايتون مرتبط با سيستم عاملتان را
اکبر کوراوند :
من در يک خانواده نسبتا مذهبي به دنيا آمدم . مثل هر بچه ديگري وارد مدرسه و شروع کردم تا ديپلم درس خواندم بعد وارد کار شدم 
وقتي که 20 سال سن داشتم درگير اعتياد شدم درد ،سختي، حال هر روز من رو به نابودي بود همه چيزم را از دست دادم
به اميد خداوند وارد کمپ هاي ترک اعتياد شدم و در سن 25 ساله گي کاملا پاک پاک شدم .
و در کلاس هاي ترک اعتياد شرکت ميکردم
اونجا به کتاب خواني علاقه پيدا کردم هر روز هر لحظه عشق کتاب خواني در من شعله ور تر ميشد کت
 صرف فعل گيلکي هيسأن به معناي ايستادن (ماندن) در زبان گيلکي:
اين فعل در گويش‌هاي ديگر زبان گيلکي به صورت‌هاي ايسأن، هسأن و اشتن نيز واگويه مي‌شود.
 
¤ ماضي ساده (ايستادم، ايستادي، .)
 مثبت : بئيسأم beysam، بئيسأي، بئيسأ، بئيسأيم، بئيسأين، بئيسأن
 منفي : نئيسأم neysam، نئيسأي، نئيسأ، نئيسأيم، نئيسأين، نئيسأن
 ---------------------------------
 ¤ ماضي نقلييستاده [مونده]) » بئيسئه
 ---------------------------------
¤ ماضي بعيد (ايستاده بودم [مانده بودم]، .)
 مثبت :  بئيسأ بؤم
دانلود نرم افزار فريتز Fritz 15
Fritz 15 - English Version فريتز 15 دانلود نرم افزار شطرنج فريتز 15 با لينک مستقيم نسخه 32 بيتي و 64 بيتي همراه با فيلم آموزش نصب و  فعال ساز محصول : 2016 chessbase حجم 822 مگابايت   فريتز 15 با تغييرات زياد وظاهري بسيارجذابتر از نسخه هاي قديمي بازيکنان مدرن شطرنج به چه جيزي نياز دارند؟ يک حريف تمريني،يک مربي،يک بانک اطلاعاتي بروز و عبور از سرور آنلاين شطرنج. فريتز &n .
دريافت فايل
1/2  لسان الغيب حافظ شيرازي بيتي دارد که ميگه :
 
جهان نقد محقّر است حافظ
از بهــر نثــار خــوش نباشــد
 
 
2/2   بعد حافظ در بيتي ديگر ميگه :
 
اگر آن ترک شيرازي به دست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را
​​​​
براي بيانِ نمودِ استمراري/ناقصِ فعل در گيلکي (گيلکيِ گيلان) از ساختِ مصدر + دبؤن (صرف‌شده براي شخص و شمارهاي مختلف) استفاده مي‌شود. مصدر مي‌تواند به شکلِ کوتاه‌شده نيز در اين ساخت بيايد:
- گۊفتان درم. گۊته درم. گۊت درم.- نيويشتان درم. نويشته درم. نويشت درم.- درس خاندن درم. درس خانده درم. درس خان درم.
اما در فعل‌هاي مرکبي که جزء فعلي در آنها کردن يعني «کۊدن/گۊدن/کؤردن» است، ساخت مي‌تواند چندين صورتِ ديگر نيز داشته باشد. 
۱. هميشه مي‌توان جزءِ فع
در زبان  گيلکي و در گويش‌هاي  مختلف به گياه آقطي؛ «پِلَم»؛ «پيلَم»؛ «پِلأم» و.مي‌گوييم.
برخي از مؤلفين و گيلک‌پژوهان  علت نام‌گذاري آن را به‌دليل فراواني پراکنش اين گياه در جلگه‌ها و جنگل‌هاي ميان‌بند شمال و اينکه  «پشتِ سرِ هم«  و به‌بياني به‌صورت انبوه  رشد مي‌کند، باور دارند پيشينيان ما اين نام را از آن‌روي بر آن نهاده‌اند؛ حال آنکه  به‌نظر مي‌رسد اين نام‌گذاري، علت‌هاي قانع‌کننده‌ي ديگري مي‌تواند داشته  باشد.
به‌باور
صبحم با گيله‌لوي فريدون پوررضا آغاز شد.
 توي اينستا به جز شهر خودم پيج دو تا شهرو دارم فقط؛ شيراز و رشت! شيراز رو دوست دارم چون باعث و باني ۴ سال خاطره دانشجوييه. و رشت. بدون شک دوستان رشتي‌اي که دارم و از بهترين انسان‌هاي روزگارن و همين فريدون پوررضا دو تا دليل بسيار بزرگ دوست داشتن رشت هستن! تا جايي که يه مدت به صرافت افتاده بودم گيلکي ياد بگيرم که البته چون پيگير نشدم چندان موفق نبودم.  البته اينکه يه معلم تمام وقت نداشتم هم تاثيرگذار بود
Google Chrome
 گوگل کروم يک مرورگر اينترنت متن‌ باز است که توسط شرکت گوگل عرضه شد. در ابتدا نسخه آزمايشي آن براي کاربران نرم افزار سيستم عامل ويندوز در يک صد کشور جهان عرضه شد ولي نسخه هاي منطبق با نرم افزار عامل لينوکس و رايانه اپل مکينتاش آن هم در آينده توزيع شد. مرورگر Google Chrome بر پايه هسته مرورگر اپن‌ سورس WebKit نوشته شده است. از امکانات و قابليت هاي Google Chrome مي توان به Tabbed browsing، امکاناتي مشابه Privacy در ويندوز اکسپلورر و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره ن
 
در زبان  گيلکي و در گويش‌هاي  مختلف به گياه آقطي؛ «پِلَم»؛ «پيلَم»؛ «پِلأم» و.مي‌گوييم.
برخي از مؤلفين و گيلک‌پژوهان  علت نام‌گذاري آن را به‌دليل فراواني پراکنش اين گياه در جلگه‌ها و جنگل‌هاي ميان‌بند شمال و اينکه  «پشتِ سرِ هم«  و به‌بياني به‌صورت انبوه  رشد مي‌کند، باور دارند پيشينيان ما اين نام را از آن‌روي بر آن نهاده‌اند؛ حال آنکه  به‌نظر مي‌رسد اين نام‌گذاري، علت‌هاي قانع‌کننده‌ي ديگري مي‌تواند داشته  باشد.
به‌با
«پيشوندهاي فعلي فعال گيلکي» يکي از نقاط قوت زبان گيلکي است و اين زبان از اين منظر در زبان‌هاي ايراني کم نظير است. اين پيشوندها قابليت بالقوه ساختن هزاران هزار فعل و مفهۊم خؤش آهنگ ؤ قابل درک را براي گيلکي فراهم مي‌کند. در ادامه نمۊنه‌هايي از اين پيشوندهاي فعلي فعال در زبان گيلکي را مرۊر خواهيم کرد.
گئنتن (=انداختن)
وأرگئنتن (=پهن کردن)
درگئنتن (=آويزان کردن)
هرگئنتن (=درگير کردن)
پيتن (=پيچيدن)
واپيتن (=تاب برداشتن جزئي)
دپيتن (=در چيزي پيچيدن؛
#حديث_مهدوي 
پيامبر اکرم(ص)
لاتنقضي الأيام و لا يذهب الدهر، حتي يملک العرب رجل من اهل بيتي، اسمه يواطي اسمي .
- روزها سپري نمي شود و روزگار به پايان نمي رسد، تا اينکه مردي از اهل بيت من و هم نام با من، فرمانرواي عرب شود .
مسند احمد حنبل/ ج3/ ص376
⚡️گويش‌هاي زبان گيلکي از منظر جغرافيايي-زبانشناسي به چهار گويش غربي، مرکزي، جنوبي و شرقي، از منظر مرزهاي سياسي به دو گويش مازندراني و گيلاني و از منظر طايفه‌اي به سه گويش تبري، ديلمي و گيلي تقسيم‌بندي مي‌شود.
توضيحات بيشتر
⚡️ پيشوند در زبان‌شناسي يک وند است که پيش از فعل مي‌آيد و در معناي آن فعل تغييراتي پديد مي‌آورد. اين روش زايش فعل، يکي از مهمترين ويژگي‌هاي زبان‌ گيلکي است. (رجوع شود به پست شماره ۱۰۴)
پيشوندها در زبان گيلکي در گۊيش‌هاي مختلف عبارت‌اند از:
هَ/ها/فا  (ha/fa)
اين پيشوند قبل از فعل مي‌آيد و به آن معني «به سمت بيرۊن/ به‌ سمت بالا» مي‌دهد.
مثال:
کشئن (=کشيدن)
هکشئن/ فاکشئن (=به سمت بيرۊن يا بالا کشيدن)
مثال:
کتن (=افتادن)
هکتن (=به سمت بيرۊن نشر پيدا
فعل «وايميستم» در يک مثال در گۊيش‌هاي مختلف زبان گيلکي:
(فارسي: شما بريد من وايميستم)
ساري: شِما/شِمان بۊرين مِن «اِستِمبِه».
آمل: شِما بۊرين من «اسامه».
اشکور: شمۊ بشين مۊ «هيسم».
سختسر: شمۊ بيشين مۊ «هسنم».
کلأچئه: شۊمۊ بشين مۊ «هيسنم».
لاجؤن: شمه بشين مۊ «ايسنم».
پاشاکي: شۊمۊ بيشيد مۊ «ايسمه».
رشت: شۊما بيشيد من «ايسم».
رۊبار: شما بشَن مؤ «ايشتُم».
المۊت: شمه بَشين مِن «اِشتِم».
( تشکر عزيزان أجي که زحمت بکشئن خۊ گۊيش ٚ برابر' أمره بؤگۊتن)
نويسنده و محقق : اشکان ارشادي از کرمانشاه 
نقل کفر ، کفر نيست.
ماجرا از آنجا شروع مي‌شود که حافظ در اشعار خود بيتي را گفته بود که درباريان شاه را مجاب کردند که کفر گفته است و بايد مجازات شود.
حافظ وقتي که مسئله را جدي ديد با بزرگي م کرد و آن بزرگ گفت : اگر نقل کفر کرده اي کفر نيست ولي اگر نقل نبوده بله کفر کرده اي ، حال بگو که اين نقلي بوده از جمله اي که شنيده‌اي.
حافظ بيتي اضافه کرد و شد : نقل کفر ، نه کفر گفتن.
ماحصل اين داستان چيست؟ 
نتيجه اي
فتوکليپ رباعي گيلکي پأپّـؤيْ در آپارات
گيلکان
شلمؤنˇروخؤنَه وِئر بَزأم،
کوملِه لاکؤيْ!
چأيْ‌باغˇميــئِـن تِه‌بَه بَکَندَم”پأپّـؤيْ

خَئسْتم ته هَدَم،
دَپَرکَسَم خوابˇ‌جييَه
مـآ، اَخمأچِه‌بو،
بَدِئم مي‌چِشمؤن اَرسؤيْ
داوود خاني
خليفه‌محله(12 خرداد 1398 خورشيدي)


کاربرد واژه‌ي پأپّؤيْ در
گيلکي
 
تيم برنامه نويسي ام اف جي تقديم مي کند.
 
مژده اي براي علاقه مندان به برنامه نويسي و بالاخص دوستداران زبان پايتون
نرم افزار يادگيري پايتون هم اکنون به صورت رايگان براي آموزش و ارتقا دانش خود در مورد زبان پايتون و برنامه نويسي منتشر شد.
نرم افزار براي سيستم عامل ويندوز در دو نسخه 32 بيتي و 64 بيتي و نسخه ويژه قابل حمل براي شما عزيزان تهيه و آماده شده است.
اميدواريم نهايت استفاده را از اين نرم افزار ببريد.
بدون هيچ هزينه اي زندگيتو يه درجه ببر با
طراحي مدار حافظه (memory) در مکس پلاس
دانلود تحقيق درس آزمايشگاه معماري کامپيوتر با عنوان طراحي مدار حافظه (memory) در مکس پلاس (max plus)، به همراه فايل راهنما در قالب word. طراحي مدار حافظه ۴ بيتي و ۱۶ بيتي در نرم افزار max+plus انجام شده است. براي نوشتن داده در حافظه و خواندن داده از حافظه استفاده مي شود.
نرم افزار MSTAT-C نرم افزار کامپيوتري قديمي‌اي است که توسط دپارتمان علوم گياه و خاک دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريکاتهيه شده است.
اين برنامه ابزار آماري قدرتمندي جهت طراحي، مديريت و اجراي پژوهش‌هاي کشاورزي است و در محيط ام‌اس-داس اجرا مي‌شود. 
اين نرم افزار  داراي 50 دستور مي باشد که از اين دستورات جهت تجزيه و تحليل طرح هاي آزمايشي مختلف، محاسبه رگرسيون خطي و چند گانه، محاسبه ضرايب همبستگي، محاسبه پارامترهاي َآماري، تجزيه پايداري، تجزيه داي
نرم افزار MSTAT-C نرم افزار کامپيوتري قديمي‌اي است که توسط دپارتمان علوم گياه و خاک دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريکاتهيه شده است.
اين برنامه ابزار آماري قدرتمندي جهت طراحي، مديريت و اجراي پژوهش‌هاي کشاورزي است و در محيط ام‌اس-داس اجرا مي‌شود. 
اين نرم افزار  داراي 50 دستور مي باشد که از اين دستورات جهت تجزيه و تحليل طرح هاي آزمايشي مختلف، محاسبه رگرسيون خطي و چند گانه، محاسبه ضرايب همبستگي، محاسبه پارامترهاي َآماري، تجزيه پايداري، تجزيه داي
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

فروش انواع بلندگو های سقفی و ستونی ضدآب و شیپوری نَمَر به عربی به معنی پلنگ باربری ترکیه | حمل بار به ترکیه آزارچه ایرانی دانا خاطراتخانه ی متروک برج اطلاعات و ارتباطات تارنمای ارتباطی با دانشجویان