نتایج جستجو برای عبارت :

روز اول مدرسه هنگامی که کرونا نبود

 
همه  کنار هم به این طرف و اون  طرف میرفتیم.
دست دوستان واطرافیان را دردست می فشردیم و عزیزانمون  را می بوسیدیم .
 تو  ماشین که نشسته بودیم آواز می خوندیم و بلند بلند می خندیدیم.
کرونا که اومدتازه فهمیدیم چقدر خوش بودیم و چقدر انرژی می داد دستان دوستانمان، چقدر به دل می نشست دور همی های ساده و خودمونی .
کرونا به این ریزی اومده تا یادآور چیزهای خیلی درشت و خیلی کم رنگ شده زندگیمون باشه.
کرونا یادمون داد روزهای بدتر هم  می تونه باشه .کرونا یا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها