نتایج جستجو برای عبارت :

روستای شفاچشم

امه محله شمه محله سامونه
امه ریکا شمه کیجا خواهونه
اگه خوانی دونی ونه نشونه
قد بلند بالا و لث لث راه شونه
 
امه محله شمه محله دیاره
امه ریکا شمه کیجای یاره
بورین و باوین ونه ننا ره
عاروس هاکنه و هاده اماره
 
ترجمه معنایی:
روستاي ما به روستاي شما مشرف است
پسری از روستاي ما عاشق دختری از روستاي شماست
اگر نشانه این پسر را میخواهید بدانید؛ قد بلندی دارد و آهسته آهسته راه میرود
 
روستاي ما از روستاي شما دیده میشود
پسری از روستاي ما یار دختری از روس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها