نتایج جستجو برای عبارت :

نحوه ثبت نام غیبت دانش آموزان موجه وغیر موجه

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، یکی از مهم ترین تکالیفی که در حوزه روابط شویی بین زن و مرد مقرر شده است تمکین از شوهر می باشد که البته این حکم کلی استثنائاتی هم دارد ؛ یعنی زن در صورت وجود برخی موارد می تواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کند . با عنایت به قانون مدنی از جمله موارد موجه عدم تمکین یا همان جهات عذر موجه عدم تمکین می توان این موارد زیر را بر شمرد : بیماری جنسی و مقاربتی ،  ضرر بدنی ، مالی و شرافتی ، حق تعیین مسکن ضمن عق
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها