نتایج جستجو برای عبارت :

نکات مهم درس دین وزندگی دوازدهم فن وحرفه ای

نمونه سوالات و نکات درس اول درس خانواده دوازدهم
سوالات متن درس اول خانواده دوازدهم
نکات درس یک خانواده دوازدهم
درس اول مدیریت خانواده دوازدهم
درس یک مدیریت خانواده دوازدهم
سوال هاي متن درس اول خانواده دوازدهم
نکته هاي درس اول خانواده دوازدهم
به نام خدا

ادامه مطلب
سوالات متن درس سوم مدیریت خانواده دوازدهم
متن درس 3 مدیریت خانواده دوازدهم
نمونه سوالات درس سوم مدیریت خانواده دوازدهم
درس سوم مدیریت خانواده دوازدهم
متن درس سه مدیریت خانواده دوازدهم
نکات درس سوم مدیریت خانواده دوازدهم
نکات درس سه مدیریت خانواده دوازدهم
به نام خدا

ادامه مطلب
سوالات متن درس ششم دينی دوازدهم
نمونه سوالات امتحانی دينی دوازدهم
سوالات مهم درس ششم دينی دوازدهم
درس 6 دينی دوازدهم
درس ششم دينی دوازدهم
سوالات درس ششم دينی دوازدهم با جواب
سوالات مهم درس ششم دينی دوازدهم با پاسخ
به نام خدا


ادامه مطلب
            کانال جزوه دوازدهم تمام رشته ها 
              کانال جزوه دوازدهم تجربی
              کانال جزوه دوازدهم ریاضی
              کانال جزوه دوازدهم انسانی
براي رفتن به کانال دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
جزوه زیست دوازدهم   
جزوه حسابان 2 دوازدهم 
جزوه ریاضیات گسسته دوازدهم
جزوه گرامر زبان انگلیسی دوازدهم 
جزوه لغات زبان انگلیسی دوازدهم
جزوه تاریخ ادبیات کنکور 
جزوه قرابت معنايی کنکور 
جزوه هاي رتبه برتر هاي کنکو
                                          گام به گام دوازدهم تجربی
                                          گام به گام دوازدهم انسانی
                                          گام به گام دوازدهم ریاضی
              کانال گام به گام هاي پايه دوازدهم  براي دانلود رايگان گام به گام روی لینک بزنید
                                          http://t.me/davazdahumi
                            
                             کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                             براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                       https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
                                     
سوالات مهم درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات مهم درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات امتحانی درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوال هاي مهم درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم
درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات متن درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات متن درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم
نمونه سوالات درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

به نام خدا

ادامه مطلب
نمونه سوالات درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوال هاي مهم درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم
 درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم
نمونه سوالات امتحانی درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات مهم درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم
درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم

به نام خدا


ادامه مطلب
                            کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
           
                                                                          کانال گام به گام دوازدهم          http://t.me/davazdahumi
                                                       
                                                                         گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                                                            براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                                                                   
                               کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
         
                             کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                            گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
         
                             کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
           
                              کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
         
اين سوالات مربوط به فصل دوم شیمی دوازدهم است که ازسوالات امتحانات نهايی شیمی 4انتخاب شده وقابل استفاده براي دانش اموزان سال دوازدهم تجربی وریاضی نیزمی باشد.
نمونه سوال امتحان نهايی شیمی دوازدهم رامی توانید از  اينجا دریافت کنید.
                              کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
         
                                                                          کانال گام به گام دوازدهم          http://t.me/davazdahumi
                                                       
                                                                         گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                                                            براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                                                                 
                          کانال گام به گام دوازدهم         http://t.me/davazdahumi
                          گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                 براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                             https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                                                 
                                                    گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
             
                                                                         کانال گام به گام دوازدهم          http://t.me/davazdahumi
                                                       
                                                                         گام به گام کلاس دوازدهم         http://telegram.me.davazdahumi
                                                                            براي دانلود گام به گام هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
                                                                 
                                   کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
    
                                  براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                 
                                  https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                          کانال دوازدهم تجربی 
                                                        http/t.me/davazdahumi         
 
               
                                                                       کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
      
                                                                   براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                  
                                                                        https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                           
                                 کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
   
                                براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید                                              
                                   https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                       کانال دوازدهم تجربی 
                                                     http/t.me/davazdahumi        
                                                       کانال دوازد
سوالات متن درس دوم مدیریت خانواده دوازدهم
نمونه سوالات امتحانی درس 2 مدیریت خانواده دوازدهم
سوالات متن درس دو مدیریت خانواده دوازدهم
مدیریت خانواده پايه دوازدهم
سوالات امتحانی درس دوم مدیریت خانواده دوازدهم
به نام خدا


ادامه مطلب
                                   کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
      
                               براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                  
                                  https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                          کانال دوازدهم تجربی 
                                                       http/t.me/davazdahumi         
 
                 
                                 کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
      
                                براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                 
                                 https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                        کانال دوازدهم تجربی 
                                                      http/t.me/davazdahumi         
 
                         
جزوات و فهرست لغات یازدهم و دوازدهم و مطالب دیگر را میتوانید از آدرسهاي زیر دانلود کنید
 
1. یازدهم گرامر واژه و امتحان
 
2.دوازدهم گرامر واژه و امتحان
 
3. گرامر دهم و یازدهم و دوازدهم ساده
 
4. گرامر دهم یازدهم و دوازدهم کامل
 
5. متن مکالمات کتاب دانش آموز دوازدهم
 
6.نرم افزار یادگیری تلفظ لغات
 
7.پاسخ کامل کتاب کار دوازدهم
 
8.بارم بندی کلیه دروس دوازدهم نهايی
 
                                 کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
   
                                براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید                                              
                                   https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                       کانال دوازدهم تجربی 
                                                     http/t.me/davazdahumi        
                                                       کانال دوا
 براي رفتن به کانال جزوه زیست دوازدهم کلیک کنید 
                      کانال جزوه دوازدهم 
براي دانلود جزوه هاي پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید تا به
 جزوه هاي پايه دوازدهم دسترسی پیدا
 https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
دانلود تمامی جزوه هاي کلاس دوازدهم تجربی
دانلود تمامی جزوه هاي کلاس دوازدهم ریاضی
دانلود تمامی جزوه هاي کلاس دوازدهم انسانی
نمونه سوالات درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم
سوالات درس 1 سلامت دوازدهم
نمونه سوالات امتحانی درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم
سوال هاي مهم درس یک سلامت و بهداشت دوازدهم
درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

به نام خدا

ادامه مطلب
  براي دانلود گام به گام پايه دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
کانال گام به گام هاي دوازدهم با دانلود رايگان          
دانلود گام به گام هاي دوازدهم تجربی
دانلود گام به گام هاي دوازدهم ریاضی
دانلود گام به گام هاي دوازدهم انسانی
کانال گام به گام با دانلود رايگان (هر گام به گامی که بخواهید )
جواب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 98
سوالات و پاسخنامه امتحان ریاضی و آمار
لینک دانلود دو ساعت پس از برگزاری آزمون قرار میگیرد.
امروز هم امتحان ریاضی و آمار براي دانش آموزان شهریور ماه برگزار شد . درس ریاضی و آمار در پايه دوازدهم یکی از دروس اختصاصی رشته انسانی میباشد. امتحان ریاضی و آمار در خرداد ماه بسیار دشوار بود .
جواب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 98
براي دانلود رايگان گام به گام تمام دروس دوازدهم کلیک کنید 
مشاهده و دانلود گام به گام هاي دوازدهم 
کانال گام به گام هاي دوازدهم تجربی 
کانال گام به گام هاي دوازدهم ریاضی
کانال گام به گام هاي دوازدهم انسانی
دانلود رايگان گام به گام پايه دوازدهم
کانال دوازدهم تلگرام  
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
جواب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 98
سوالات و پاسخنامه امتحان ریاضی و آمار
لینک دانلود دو ساعت پس از برگزاری آزمون قرار میگیرد.
امروز هم امتحان ریاضی و آمار براي دانش آموزان شهریور ماه برگزار شد . درس ریاضی و آمار در پايه دوازدهم یکی از دروس اختصاصی رشته انسانی میباشد. امتحان ریاضی و آمار در خرداد ماه بسیار دشوار بود .
جواب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم شهریور 98
                                 کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
      
                                براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                  
                                   https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                          کانال دوازدهم تجربی 
                                                        http/t.me/davazdahumi         
 
               
نمونه سوالات تضمینی فنی وحرفه اي آزمون اتوکد autocad
نمونه سوالات تضمینی فنی وحرفه اي  آزمون اتوکد autocad کاملترین مجموعه سوالات تستی آزمون فنی وحرفه اي وادواری  آزمون اتوکد autocad با جواب در قالب pdfوword و با بهترین کیفیت(سوالات پرتکرار) 11صفحه فايل word وpdf ویژه آزمون هاي فنی وحرفه اي،آزمون هاي ادواری،آزمون هاي موسسات خصوصی وآموزشی،طراحان سوال و سوالات به همراه جواب کامل می باشد. .دریافت فايل
کانال گام به گام دوازدهم  http://telegram.me/davazdahumi
 
گام به گام دوازدهم   http://telegram.me/davazdahumi
براي مشاهده کانال گام به گام دوازدهم روی لینک زیر بزنید 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
کانال دوازدهم تلگرام      http://telegram.me/davazdahumi
آیدی کانال گام به گام دوازدهم جهت جستجو در تلگرام  @davazdahumi
براساس توافق بعمل آمده بین اين آموزشگاه و کمیته امداد امام خمینی(ره)، کلیه دوره هاي فنی وحرفه اي در رشته هاي کامپیوتر- عمران- معماری وخدمات آموزشی براي مددجویان محترم کاملا رايگان میباشد.
ارائه دیپلم هاي کامپیوتر عمران معماری
و دهها دوره دیگر با ارائه مدرک معتبر فنی وحرفه ايبراي اطلاعات بیشتر با شماره 01154626022 و یا 09123832215 تماس حاصل فرمايید.
برنامه امتحانات نهايی پايه دوازدهم تمام رشته ها در لینک زیر
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
کانال اطلاع رسانی امتحانات نهايی پايه هاي دوازدهم تجربی،ریاضی،انسانی
http://telegram.me/davazdahumi
کانال اخبار امتحانات نهايی دوازدهم    
کانال امتحانات نهايی پايه دوازدهم
جواب اندیشه و تحقیق و تدبر در قران درس 9 دينی دوازدهم
پاسخ تمرینات درس نهم دينی دوازدهم
جواب تدبر در قرآن دينی دوازدهم
پاسخ تمرین هاي درس 9 دوازدهم
حل اندیشه و تحقیق درس نهم دينی دوازدهم
جواب تدبر در قران درس 9 دينی دوازدهم
به نام خدا

ادامه مطلب
دانلود عصر جدید قسمت دوازدهم دوشنبه 5 فروردين 98 | دانلود قسمت 12 مسابقه عصر جدید دانلود قسمت 12 مسابقه عصر جدید قسمت دوازدهم عصر جدید دانلود مسابقه عصر جدید قسمت دوازدهم برنده فینال مسابقه عصر جدید قسمت 12 دانلود قسمت 12 مسابقه عصر جدید
دانلود عصر جدید قسمت دوازدهم دوشنبه 5 فروردين 98
سمت دوازدهم برنامه عصر جدید دوشنبه ۵ فروردين ماه پخش شد. مسابقه استعدادیابی مهیجی که تا کنون نظر مخاطبین زیادی را به خود جلب کرده است. در قسمت هاي قبلی اين برنامه ا
گام به گام فارسی دوازدهم کامل کلیه رشته ها
وب درس        معنی اشعار فارسی دوازدهم, گام به گام فارسی دوازدهم

به نام خدا! اين مطلب از سايت وب درس را به جزوه  ادبیات فارسی دوازدهم یا همون گام به گام فارسی دوازدهم کامل کلیه رشته ها اختصاص دادیم تا به شرح محتواي اين فايل بپردازیم . در اين فايلی که براتون تهیه نمودیم یک کار کامل و یا بهتر بگم !
یک جزوه کامل از ادبیات فارسی دوازدهم است .
پاسخ قلمروها و آرايه هاي ادبی
معنی لغات و شرح ابیات
قرابت معنايی
پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر در قرآن درس 7 دينی دوازدهم
جواب تمرین هاي دينی دوازدهم
پاسخ تدبر در قرآن دينی دوازدهم
حل تدبر در قران دينی دوازدهم
جواب تمرینات درس هفتم دينی دوازدهم
پاسخ اندیشه و تحقیق دينی دوازدهم
به نام خدا

ادامه مطلب
                     نمونه سوالات نهايی دوازدهم ریاضی
                     نمونه سوالات نهايی دوازدهم انسانی
                     نمونه سوالات نهايی دوازدهم تجربی
    براي دانلود نمونه سوالات نهايی پیش دانشگاهی سال هاي اخیر کلیک کنید 
                        
                             http://t.me/davazdahumi
                            کانال دوازدهم تمام رشته ها   
 
‍ #معرفی_کتاب #هم_اندیشان
دوازدهم
«دوازدهم» نام رمانی با حال و هواي مذهبی و درباره امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی (عج)، از نویسنده معاصر ايرانی، #علی_مؤذنی است. اين اثر روايتی است از یک نویسنده که پس از روبه‌رو شدن با پیشنهاد نوشتن یک فیلمنامه درباره حضرت صاحب‌امان(عج) و در کش‌وقوس‌هاي پذیرفتن یا نپذیرفتن نگارش آن در خلوتی با #امام_زمان(عج) به ناتوانی خود در محضر امام اعتراف و سپس از ايشان طلب نشانه‌اي در اين مسیر می‌کند تا بتواند در اي
کانال دوازدهم انسانی با بهترین مطالب علمی مخصوص رشته انسانی براي عضویت در کانال دوازدهم انسانی بر روی لینک زیر کلیک کنید
                                                                                                                                                                         http://t.me/davazdahumi      
گام به گام پايه دوازدهم مخصوص رشته تجربی می توانید از کانال گام به گام دوازدهم تجربی دریافت کنید
                                                                                                                                 http://t.me/davazdahumi
 کانال دوازدهم ریاضی با بهترین مطالب علمی و آموزشی روی لینک زیر بزنید و عضو کانال دوازدهم ریاضی بشوید
                                                                                                                                                 http://t.me/davazdahumi                   
کانال دوازدهم تجربی با بهترین رویکرد علمی در عرصه کنکور
گام به گام نمونه سوال جزوه هر آنچه بخوايد در اين کانال دوازدهم تجربی می توانید دریافت کنید روی لینک زیر بزنید و عضو شوید
                                                                                                                                                         http://t.me/davazdahumi
                                                                       کانال کلاس دوازدهم                 http/t.me/davazdahumi
      
                                                                   براي رفتن به کلاس دوازدهم تمام رشته ها روی لینک زیر بزنید  
                                                                                  
                                                                        https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
                                                                         
     براي مشاهده مطالب کانال زیست دوازدهم روی لینک زیر بزنید
        https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA

کانال زیست دوازدهم با بهترین جزوه ها براي تست زدن

کانال آموزش صفر تا صد زیست دوازدهم 
آیا تا به حال پست هاي اين کانال رو مشاهده کردید ؟ 

کانال زیست شناسی تلگرام تمام پايه ها
کاش زندگی مثل یه دفترتقویم بود. میشد صفحه دوازدهم مهرماه رو پاره کرد و انداخت دور. انگار اصلا مهر هیچوقت دوازدهم نداشته! یازدهم، هوپ، سیزدهم! چی میشه مگه؟ درحال حاضر دل شکسته ترینم و تنها جايی که میخوام، یک گوشه از حرم امام رضاست با پسرم.
مشاهده نمونه سوالات نهايی پايه دوازدهم  http://telegram.me/davazdahumi
دانلود سوالات امتحان نهايی پايه دوازدهم در لینک زیر 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
کانال دوازدهم   http://telegram.me/davazdahumi
سوالات نهايی پايه دوازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)
http://telegram.me/davazdahumi
براي دریافت فايل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمايید.
دریافت فايل
 
 
دانلود پاورپوینت کتاب تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم درس دوازدهم 
دانلود پاورپوینت کتاب تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم درس دوازدهم در 32 اسلايد که قابل ویرايش میباشد و شما عزیزان می توانید به راحتی تغییرات خود .
 
دانلود پاورپوینت درس 12 کتاب تفکر و سواد رسانه اي 
 از درس دوازدهم وارد فصل چهارم کتاب تفکر و سواد رسانه اي می شویم. فصلی با . پاورپوینت درس 6 کتاب تفکر و سواد رسانه
سلام ماه قشنگم! :)
از روز دوازدهم برايت مینویسم، با تمام عشق! با تمام وجود!
حال همه مان خوب است،هر وقت حس کنم که حالم بد است، به رابطه ام با خدا نگاه میکنم و خداي درونم را میگذارم سر جايش، درست همان جا که بايد باشد، آنوقت آرام میگیرم، شاد میشوم، خوب میشوم و دوباره نیرو میگیرم :) مرسی خدايا بخاطر اين ماه قشنگ! 
دانلود گام به گام عربی دوازدهم
گام به گام کامل عربی دوازدهم
فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت
نام درس : عربی، زبان قرآن ۳ | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : –
منتشر شده در نمره برتر | پايه و رشته : ریاضی و تجربی

 
گام به گام عربی دوازدهم : امروز براي شما یک گام به گام بسیار عالی در رابطه با پايه دوازدهم آماده کرده ايم . از آنجا که حل تمرینات درس عربی دوازدهم نیازمند دانش بسیار است ، اين موضوع براي دانش آموزان دشوار است . مخصوصا در ايام امت
دانلود گام به گام شیمی دوازدهم
گام به گام کل کتاب شیمی دوازدهم
فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت
نام درس : شیمی 3 | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : -
منتشر شده در نمره برتر | پايه و رشته : دوازدهم - ریاضی , تجربی 
 
ادامه مطلب
دانلود سریال پايتخت 6 قسمت دوازدهم  از نماشا اثری از سیروس مقدم, دانلود قسمت 12 دوازدهم سریال پايتخت 6 از نماشا پخش شده سه شنبه 12 فروردين 99 با لینک مستقیم رايگان کامل کم حجم کیفیت بالا عالی بلوری 1280p HD, دانلود قسمت دوازدهم سریال کمدی جذاب پايتخت 6 از نماشا جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی و نیاز به خرید اشتراک ویژه از نماشا

ادامه مطلب
لیست دروس امتحان نهايی پايه دوازدهم   http://telegram.me/davazdahumi
براي مشاهده لیست دروس امتحان نهايی پايه دوازدهم کلیک کنید 

https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA


کانال پايه دوازدهم  http://telegram.me/davazdahumi

آیدی کانال پايه دوازدهم جهت جستجو در تلگرام    @davazdahumi
جزوه فصل 3 فیزیک پايه 12 نوسان و موج از انتشارات خیلی سبز، که شامل درسنامه جامع و نکات مهم و طلايی کنکوری و مثالهاي کاملا مفهومی و بانک تست کاربردی می باشد در 55 صفحه کاملا کاربردی تهیه و گردآوری شده است. براي دانلود جزوه فصل 3 فیزیک پايه 12 نوسان و موج به ادامه مطلب بروید.کل
دنیاي پیرامون ما پر از نوسان و موج است. تا جايی که حتی می توان عنوان
کرد که ماهیت کل جهان هستی بر مبناي نوسان و امواج بنیان نهاده شده است. در
فصل سوم فیزیک پايه دوازدهم نوعی
کانال دوازدهمhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم تجربیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم ریاضیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم انسانیhttp://t.me/davazdahumiکانال پايه دوازدهمhttp://t.me/davazdahumiکانال پايه دوازدهم تجربی
http://t.me/davazdahumiکانال پايه دوازدهم انسانیhttp://t.me/davazdahumiکانال پايه دوازدهم ریاضیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم رشته تجربیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم رشته انسانیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم رشته ریاضیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم رشته تجربیhttp://t.me/davazdahumiکانال دوازدهم رشته
جزوه فصل 3 فیزیک پايه 12 نوسان و موج از انتشارات خیلی سبز، که شامل درسنامه جامع و نکات مهم و طلايی کنکوری و مثالهاي کاملا مفهومی و بانک تست کاربردی می باشد در 55 صفحه کاملا کاربردی تهیه و گردآوری شده است. براي دانلود جزوه فصل 3 فیزیک پايه 12 نوسان و موج به ادامه مطلب بروید.کل
دنیاي پیرامون ما پر از نوسان و موج است. تا جايی که حتی می توان عنوان
کرد که ماهیت کل جهان هستی بر مبناي نوسان و امواج بنیان نهاده شده است. در
فصل سوم فیزیک پايه دوازدهم نوعی
دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال ممنوعه,
قسمت 12 دوازدهم سریال ممنوعه | قسمت دوازدهم 12,
دانلود سریال ممنوعه قسمت دوازدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت 12 سریال ممنوعه با کیفیت عالی 1080p
دانلود قسمت 12 دوازدهم سریال ممنوعه
گروه فیلم : جنايی – اجتماعی
سال تولید : 1397
کارگردان : امیر پورکیان
بازیگران: امیر جعفری ،خاطره اسدی، امیرحسین آرمان، آناهیتا درگاهی،
مجید مظفری و آتیلا پسیانی ، الهه حصاری ، پژمان بازغی ، نیکی کریمی ،
هادی حجازی فر ، لیلا زارع ، آنا
دانلود نمونه سوالات نهايی پايه دوازدهم در کانال دوازدهمی ها  http://telegram.me/davazdahumi
براي مشاهده نمونه سوالات امتحان نهايی پايه دوازدهم روی لینک بزنید 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA

کانال نمونه سوالات نهايی دوازدهم( ریاضی،تجربی،انسانی) 
http://t.me/davazdahumi
دانلود گام به گام شیمی دوازدهم
گام به گام کل کتاب شیمی دوازدهم
فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت
نام درس : شیمی 3 | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : -
منتشر شده در نمره برتر | پايه و رشته : دوازدهم - ریاضی , تجربی
ادامه مطلب
حل المسائل کامل عربی پايه دوازدهم شامل ترجمه و حل تمرینات تمامی دروس عربی رشته هاي تجربی و ریاضی میباشد که توسط جناب حسین خلیلی در 53 صفحه تهیه و تدوین شده است. براي دانلود گام به گام عربی پايه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
به اطلاع می رساند مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی دوره  ضمن خدمت 32 ساعت  " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی دانش فنی تخصصی فتو گرافیک پايه دوازدهم  " با کد 99506335 را به صورت الکترونیکی براي همکاران حوزه آموزشی  می نمايد.لذا مقتضی است کارشناسان محترم آن اداره در برنامه ریزی و اجراي دوره ی مذکور به نکات زیر توجه فرمايند.1) ثبت نام از 19 فروردين ماه تا 24 فروردين ماه و
به اطلاع می رساند مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی دوره  ضمن خدمت 32 ساعت  " بررسی ، تحلیل و روش تدریس زیست شناسی  3 پايه دوازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن " با کد 99506391 را به صورت الکترونیکی براي  همکاران حوزه آموزشی  اجرا می نمايد. لذا مقتضی است کارشناسان محترم آن اداره در برنامه ریزی و اجراي دوره ی مذکور به نکات زیر توجه فرمايند.1) ثبت نام از 19 فروردين ماه تا 24 فروردين و
دانلود سریال هیولا قسمت دوازدهم ۱۲, تماشاي آنلاين سریال کمدی هیولا Hayoola 12 به کارگردانی مهران مدیری, قسمت دوازدهم سریال هیولا, دانلود قسمت 12
دانلود سریال هیولا قسمت دوازدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت 12 سریال هیولا با کیفیت عالی 1080p
لینک دانلود قرار گرفت
دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال هیولا
گروه فیلم : کمدی
سال تولید : 1398
کارگردان : مهران مدیری
بازیگران: مهران مدیری ، فرهاد اصلانی ، شبنم مقدمی ، گوهر خیر اندیش ، سیما تیرانداز ، شیلا خداد ، محمد ب
سوال و پاسخنامه امتحان عربی نهايی دوازدهم: دانلود
.
سوال و پاسخنامه امتحان زبان نهايی دوازدهم: دانلود
.
سوال و پاسخنامه امتحان فیزیک و علوم و فنون نهايی دوازدهم: دانلود
.
سوال و پاسخنامه امتحان فارسی نهايی دوازدهم: دانلود
.
تمامی پاسخنامه و سوال هاي بالا براي رشته هاي ریاضی تجربی و انسانی میباشد.
به اطلاع می رساند مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی دوره  ضمن خدمت 32 ساعت  " بررسی ،تحلیل و روش تدریس فیزیک 3 پايه دوازدهم " با کد 99506389را به صورت الکترونیکی براي تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می نمايد. لذا مقتضی است کارشناسان محترم آن اداره در برنامه ریزی و اجراي دوره ی مذکور به نکات زیر توجه فرمايند.1) تمام همکاران حوزه آموزشی می توانند در دوره مذکور شرکت نم
#اطلاعیه 
با سلام و احترام
به اطلاع می رساند مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايی دوره ضمن خدمت ۲۴ساعته  « #بررسی‌تحلیل‌و‌روش‌تدریس‌عربی‌3‌رشته‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی » #پايه‌‌‌دوازدهم با کد 99506381 را به صورت الکترونیکی براي تمام همکارانی که ابلاغ تدریس عربی پايه دوازدهم را دارند، اجرا می نمايد.
لذا مقتضی است کارشناسان محترم آن اداره در برنامه ریزی و اجراي دوره ی
بنام خالق عشق
دعاي روز دوازدهم
اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ وَاسْتُرْنىخدايا در اين ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراىفیهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْکِفافِ وَاحْمِلْنى فیهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِو جامه قناعت و اکتفاى به مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن در اين روز به عدالت و انصافوَ امِنّى فیهِ مِنْ کُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الْخاَّئِفینَو ايمنیم بخش در آن از هر چه که از آن مى
                                                         
بازدید امام جمعه شهر کیاسراز مرکز آموزش فنی و حرفه اي 
 
امام جمعه شهر کیاسر در تاریخ 98/10/28 با حضور در مرکز آموزش فنی وحرفه اي اين شهر از کارگاهاي آموزشی بازدید واز نزدید با روند مهارت آموزی وفعالیتها وکارگاهاي مهارتی مرکز آشنا شده اند
 در اين بازدیدحجت الاسلام جلائی امام جمعه شهرکیاسرضمن تشکر از پرسنل مرکز ، کسب مهارت و دانش را عامل مهم رفع مشکلات بیکاری و استفاده از ظرفیت موجود در مرکز آموز
بسم الله

دعاي روز دوازدهم
اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ وَاسْتُرْنىخدايا در اين ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراىفیهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْکِفافِ وَاحْمِلْنى فیهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِو جامه قناعت و اکتفاى به مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن در اين روز به عدالت و انصافوَ امِنّى فیهِ مِنْ کُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الْخاَّئِفینَ و ايمنیم بخش در آن از هر چه که از آن مى ترسم
 
بسم الله

دعاي روز دوازدهم
اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ وَاسْتُرْنىخدايا در اين ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاکدامنى بیاراىفیهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْکِفافِ وَاحْمِلْنى فیهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِو جامه قناعت و اکتفاى به مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن در اين روز به عدالت و انصافوَ امِنّى فیهِ مِنْ کُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الْخاَّئِفینَ و ايمنیم بخش در آن از هر چه که از آن مى تر
سلام بر همه شما دوستان عزیز، چندی پیش برنامه جدید گروه با عنوان " جزوه فارسی دوازدهم " منتشر گردید. اين برنامه حاصل زحمات ستودنی اعضاي گروه و اساتید ادبیات فارسی کشور عزیزمون می باشد. همونطور که میدونید جزوه هاي دیجیتالی و اندرویدی چندتا برتری خاصی نسبت به جزوه هاي کاغذی دارند بعنوان مثال :‏پاره نمیشن! قابلیت آپدیتِ بدون هزینه دوباره دارند!‏می توانند قابلیت سرچ و جستجو داشته باشند! (سریع هستند) و اکثر مواقع قابل انتقاد و پیشنهاد هستند!
ادام
جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.
     
درسنامه درختی زیست دهم یازدهم و دوازدهم از انتشارات نشر الگو به قلم دکتر اشکان هاشمی
دانلود از سرور سايت نشر الگو:
منابع تکمیلی
درسنامه درختی زیست‌شناسی دهم
درسنامه درختی زیست‌شناسی یازدهم
درسنامه درختی زیست‌شناسی دوازدهم
دانلود از سايت ما:
 
 
 
دانلود سریال هیولا قسمت دوازدهم ۱۲, تماشاي آنلاين سریال کمدی هیولا Hayoola 12 به کارگردانی مهران مدیری, قسمت دوازدهم سریال هیولا, دانلود قسمت 12
دانلود سریال هیولا قسمت دوازدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت 12 سریال هیولا با کیفیت عالی 1080p
لینک دانلود قرار گرفت
دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال هیولا
گروه فیلم : کمدی
سال تولید : 1398
کارگردان : مهران مدیری
بازیگران: مهران مدیری ، فرهاد اصلانی ، شبنم مقدمی ، گوهر خیر اندیش ، سیما تیرانداز ، شیلا خداد ، محمد ب
براي دانلود شبه سوالات نهايی پايه دوازدهم خرداد 98 رشته (تجربی،ریاضی،انسانی) روی لینک زیر بزنید
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
کانال شبه سوالات نهايی خرداد 98 پايه دوازدهم (تجربی،ریاضی،انسانی)
براي دانلود شبه سوالات امتحان نهايی خرداد 98 وارد کانال شوید
http://t.me/davazdahumi
دانلود رايگان قسمت دوازدهم سریال دل
قسمت دوازدهم سریال دل ۱۲ به کارگردانی منوچهر هادی
کارگردان: منوچهر هادی | ژانر: خانوادگی، درام، عاشقانه | سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 30 بهمن ماه 1398
تعداد قسمت ها: 28 اپیزود (دو فصل 14 قسمتی) | مدت زمان هر قسمت: یک ساعت
فرمت: MP4 | کیفیت: WEB-DL | محصول ايران | تهیه کننده: جواد فرحانی
خلاصه داستان: قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می
دوستان سلام!
 
با کلیک روی لینک زیر ببینید در کنکور سال 98 چه واژه هايی از پايه #دوازدهم مورد سؤال قرار گرفته اند. مطمئن باشید که اگر روی واژگان کتاب هاي درسی خود کاملا مسلط باشید، در پاسخگویی به سؤالات واژگان کنکور موفق خواهید بود.
 
کلیپ واژگان پايه دوازدهم در کنکور سراسری سال 98 - بخش 1
کلیپ واژگان پايه دوازدهم در کنکور سراسری سال 98 - بخش 2
کلیپ واژگان پايه دوازدهم در کنکور سراسری سال 98 - بخش 3
کلیپ واژگان پايه دوازدهم در کنکور سراسری سال 98 - 
دهم الکتروتکنیک                 دهم صنايع شیمیايی                دهم مکانیک خودرو
یازدهم الکتروتکنیک              یازدهم صنايع شیمیايی            یازدهم مکانیک خودرو
دوازدهم الکتروتکنیک            دوازدهم صنايع شیمیايی          دوازدهم مکانیک خودرو
بازدید امام جمعه شهر کیاسراز مرکز آموزش فنی و حرفه اي 
 
امام جمعه شهر کیاسر در تاریخ 98/10/28 با حضور در مرکز آموزش فنی وحرفه اي اين شهر از کارگاهاي آموزشی بازدید واز نزدید با روند مهارت آموزی وفعالیتها وکارگاهاي مهارتی مرکز آشنا شده اند
 در اين بازدیدحجت الاسلام جلائی امام جمعه شهرکیاسرضمن تشکر از پرسنل مرکز ، کسب مهارت و دانش را عامل مهم رفع مشکلات بیکاری و استفاده از ظرفیت موجود در مرکز آموزش فنی و حرفه اي کیاسر  را به همه مردم توصیه نمودن
تقویم شیعه
دوازدهم رمضان
مراسم عقد اخوت
در اين روز در سال اول هجرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بین اصحاب خود عقد اخوت بست و امیر المومنین علیه السلام را برادر خود گردانید.
تقویم شیعه، نوشته استاد حجت الاسلام عبد الحسین بندانی، صفحه ۲۷۳
دهم الکتروتکنیک          دهم صنايع شیمیايی          دهم مکانیک خودرو                                                    یازدهم الکتروتکنیک       یازدهم صنايع شیمیايی       یازدهم مکانیک خودرو                                            دوازدهم الکتروتکنیک      دوازدهم صنايع شیمیايی     دوازدهم مکانیک خودرو
دهم الکتروتکنیک                 دهم صنايع شیمیايی                دهم مکانیک خودرو
یازدهم الکتروتکنیک              یازدهم صنايع شیمیايی            یازدهم مکانیک خودرو
دوازدهم الکتروتکنیک            دوازدهم صنايع شیمیايی          دوازدهم مکانیک خودرو
دهم الکتروتکنیک                 دهم صنايع شیمیايی                دهم مکانیک خودرو
یازدهم الکتروتکنیک              یازدهم صنايع شیمیايی            یازدهم مکانیک خودرو
دوازدهم الکتروتکنیک            دوازدهم صنايع شیمیايی          دوازدهم مکانیک خودرو
 
 
وانت تلفنی نیک بار وانت بار نیک بار 
 
 
 
خدمات حمل ونقل و حمل بار با وانت تلفنی وانت بار در نیک بار 
 
 
 
44365936
 
 
 
22884629
 
 
 
88697818
 
 
 
09123965772
 
 
 
09195303527
 
وانت تلفنی نیک بار وانت بار
 
باارايه ی بهترین خدمات
 
باتیمی کاملا متخصص وحرفه اي
 
وانت بارارزان نیک بار 
 
 
دوره تحصیلی:
آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنايی)
پايه دوم تا ششم دوره ابتدايی (عادی و استثنايی)
پايه هشتم و نهم دوره اول متوسطه
پايه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه اي استثنايی
پايه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه اي و کاردانش)
پايه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه اي استنثايی
شروع ثبت سفارش:
99/01/24
پايان ثبت سفارش:
99/03/23

«کنکور از ۸۰ درصد کتاب‌هاي درسی پايه دوازدهم است»
‏معاون وزارت آموزش و پرورش: امتحانات پايه دوازدهم حضوری خواهد بود، حجم امتحانات نیز ۸۰ درصد محتوا با ۲۰ نمره خواهد بود و ۲۰ درصد هم نمره اختیاری است تا آموزش‌هاي ارائه شده دوره ⁧‫کرونا‬⁩ هم ترتیب اثر داده شود.
جمع بندی عالی شیمی پیش و دوازدهم
دانلود جزوه جمع بندی عالی شیمی پیش و دوازدهم، در قالب فايل pdf و در 10 صفحه. اين جزوه بسیار کامل و با کمتریت تعداد صفحه یعنی 10 صفحه کل مباحث دوازدهم و پیش را پوشش داده است. اين جزوه شامل : 1_ مرور تمامی مطالب 2_ مثال هاي کاربردی 3_ آموزش نمودار ها 4_ رمز ها 5_ بررسی تمامی واکنش ها .
دهم الکتروتکنیک     دهم صنايع شیمیايی     دهم مکانیک خودرو                                                            یازدهم الکتروتکنیک     یازدهم صنايع شیمیايی     یازدهم مکانیک خودرو                                               دوازدهم الکتروتکنیک     دوازدهم صنايع شیمیايی     دوازدهم مکانیک خودرو    
دهم الکتروتکنیک                 دهم صنايع شیمیايی                   دهم مکانیک خودرو                                       یازدهم الکتروتکنیک           یازدهم صنايع شیمیايی              یازدهم مکانیک خودرو                                دوازدهم الکتروتکنیک           دوازدهم صنايع شیمیايی                دوازدهم مکانیک خودرو
تقویم شیعه
دوازدهم جمادی الثانی
حرکت به سوی خیبر
در اين روز در سال هفتم هجری پیامبر صلی الله علیه و آله با ۴۰۰ نفر به سوی خیبر حرکت فرمودند و دو روز بعد به آنجا رسیدند.
تقویم شیعه، نوشته استاد حجت الاسلام عبد الحسین بندانی، صفحه ۱۶۸
 
⚠️ آگهی استخدام ⚠️
دانش آموزان سال دوازدهم توجه فرمائید:
 
استخدام مقطع درجه داری #نیروی_انتظامی در سال ۹۹ 
 
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقطع درجه داری از بین داوطلبان داراي مدرک تحصیلی دیپلم رشته هاي نظری، فنی وحرفه اي و کارودانش ثبت نام به عمل می آورد.
استانهاي مورد نیاز:  سراسر کشور
⏱مهلت ثبت نام: تا ۲۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۹
لینک ثبت نام : http://police.ir   بخش گزینش و استخدام
 
m-amoz
‏«کنکور از ۸۰ درصد کتاب‌هاي درسی پايه دوازدهم است»
‏معاون وزارت آموزش و پرورش: امتحانات پايه دوازدهم حضوری خواهد بود، حجم امتحانات نیز ۸۰ درصد محتوا با ۲۰ نمره خواهد بود و ۲۰ درصد هم نمره اختیاری است تا آموزش‌هاي ارائه شده دوره ⁧‫کرونا‬⁩ هم ترتیب اثر داده شود.
« لیس للانسان الا ماسعی »
      مدیر کل  محترم اداره آموزش فنی وحرفه ايتلاش وهمت والاي مدیریت و کارکنان آن شرکت موجب کسب عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه ممتاز طی سال اخیردر سطح استان گردید. لذا بدين وسیله به پاس اين زحمات ارزنده از جنابعالی، مدیر و کارشناسان شاغل دربخش تحقیق و توسعه آن سازمان تقدیر و تشکر می گردد. امید آنکه درراه اعتلاي صنعت کشور اسلامی مان بیش ازپیش موفق و مؤید باشید.
کار آموزکلاس وبلاگ نویسی پرهام آقاوندان
فرمول محاسبه سوابق تحصیلی
فرمول محاسبه سوابق تحصیلی
نحوه محاسبه سوابق تحصیلی براي رشته‌هاي بدون آزمون  ۹۸ چگونه خواهد بود؟ 
بر مبناي اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۹۵ ،
 سوابق تحصیلی عبارت است از نمرات تعدادی دروس سه سال آخر دوره متوسطه.
اکنون امتحان نهايی براي پايه دوازدهم است و چون در دو پايه دهم و یازدهم امتحان نهايی نداریم؛
 بنابراين ملاک و مبناي سوابق تحصیلی، امتحانات پايه نهايی دوازدهم است
 که معدل آن به دانشگاه‌هاي مج
به نام خدا
 
محتواي درس هاي هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم کلاس پنجم به صورت فايل ویدیویی قابل دانلود می باشد.
درس هشتم - یک
درس هشتم - دو
درس نهم
درس دهم- یک
درس دهم - دو
درس یازدهم
درس دوازدهم
 
نمونه سوال:
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
 
آزمون:
 (پس از اتمام هر درس، سوال آن درس را پاسخ دهید و ارسال نمايید):
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس دوازدهم
 
والدين و دانش آموزان گرامی پس از دانلود فايل به دقت به آن ها توجه نمايی
فراخوان هاي استان
فراخوان هاي استان اصفهان سال تحصیلی 98-99  
 

ردیف
عنوان فراخوان
مهلت ارسال به استان
 استانی

1
فراخوان طراحی آزمون استاندارد پايانی نوبت اول با پاسخ نامه. مخاطبین: دبیران محترم پايه نهم - دهم نظری - دوازدهم فنی 
15 بهمن 98


2
فراخوان تهیه پویانمايی، نماهنگ یا فیلم  کوتاه آموزشی متناسب با محتواي کتب درسی. مخاطبین: دبیران محترم و دانش آموزان پايه نهم - دهم نظری - دوازدهم فنی
1 اسفند 98
کانال تلگرام دوازدهمی ها   http://telegram.me/davazdahumi
براي ورود به کانال کلاس دوازدهم روی لینک بزنید 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmaACSR3WLtXQOhA
 
آیدی کانال کلاس دوازدهم جهت جستجو در تلگرام 
                                                                          davazdahumi@   
دانلود گام به گام شیمی دوازدهم فصل چهارم
گام به گام فصل 4 شیمی دوازدهم
فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت
نام درس : شیمی 3 | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : حجت جعفری
منتشر شده در نمره برتر | پايه و رشته : دوازدهم – ریاضی , تجربی 
گام به گام فصل 4 شیمی دوازدهم : در اين مطلب نیز براي شما عزیزان یکی دیگر از گام به گام هاي شیمی دوازدهم را آماده کرده ايم . در اين گام به گام قصد داریم تا جواب فعالیت هاي فصل 4 شیمی دوازدهم را به شما معرفی نمايیم .
دهم الکتروتکنیک          دهم صنايع شیمیايی          دهم مکانیک خودرو                                                  یازدهم الکتروتکنیک       یازدهم صنايع شیمیايی         یازدهم مکانیک خودرو                                         دوازدهم الکتروتکنیک       دوازدهم صنايع شیمیايی         دوازدهم مکانیک خودرو
دانلود رايگان قسمت دوازدهم سریال کرگدن
قسمت دوازدهم سریال کرگدن 12 به کارگردانی کیارش اسدى زاده
کارگردان: کیارش اسدی زاده | ژانر: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی | تاریخ انتشار: 5 بهمن ماه 1398
تعداد قسمت ها: 26 قسمت | مدت زمان هر قسمت: یک ساعت | کیفیت: WEB-DL
فرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: صادق یارى
خلاصه داستان: پنج جوان به واسطه مهارت هايشان وارد چالش کرگدن میشوند و اين سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اينکه چالش کرگدن از طرف یک مافیاي
کانال هاي اختصاصی پايه دهم یازدهم و دوازدهم 
براي عضویت در هر کانال روی آن بزنید 
کانال یازدهم
http://telegram.me/yazdahomiy
کانال دوازدهم
http://telegram.me/Davazdahomiy
کانال دهم 
http://telegram.me/dahomiiy
کانال متوسطه دوم
http://telegram.me/yazdah_12
کانال ریاضی دهم یازدهم دوازدهم
http://telegram.me/Riazi_10_11_12
کانال انگلیسی دهم یازدهم دوازدهم
http://telegram.me/English_10_11_12
کانال انشا دهم یازدهم دوازدهم
http://telegram.me/enshaae
کانال عربی دهم یازدهم دوازدهم 
http://telegram.me/arabidavazdahom
کانال تست دهم یازدهم دوازدهم
http://telegram.m
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

یه کاکتوس امیدوار پرشین ماینر فواید نماز خواندن از کودکی آمادگی دفاعی دبیرستان هاجر تهران آریا خورشید سگ پامرانین پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال نهضت مطالعه ذهن خالی