نتایج جستجو برای عبارت :

پیماد ها اجباری ازادی امیال

ما میخوایم ازاد باشیم
ولی خب ازاد بودن یعنی چی
هیچوقت نمیشینیم معنیش کنیم یعنی چی
وقتی بتونیم داد بزنیم یعنی ازاديم
وقتی بتونیم بریم یعنی ازاديم
وقتی بتونیم 
ما روش هایی که انتخاب میکنیم درسته
اما در عمل کارهای اشتباهی میکنیم
در واقع همه کارهایی که تو رو به سمت خودت بودن میبره یعنی ازاد بودن
اما چی؟
بودن؟
بودن انتخاب خودته یا بقیه انقدر تبلیغ کردن فکر میکنی بودن انتخاب خودته؟
ازادي یعنی خودت بودن
منتهی چند  نفر از اونایی که
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها