نتایج جستجو برای عبارت :

چگی انتقال مدیریت کانال در سروش

طبق بررسی های آماری به دست آمده از مقایسه بازدید مطالب بین دو کانال مشابه با مديريت واحد در دو پیامرسان ایتا و سروش، گرچه اعضای اسمی برخی کانال های سروش بیشتر از ایتا است، لکن بازدید مطالب در ایتا به مراتب بیشتر است.
این تحقیقات نشانگر این است که سروش ریزش زیادی داشته است و ایتا بهتر توانسته است کاربران موجود خود را حفظ کند. بعبارتی سروش گذشته خوبی داشته و ایتا آینده خوبی خواهد داشت.
اگر شما نیز مایلید این تحقیقات را خودتان انجام و از نتیجه ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

دیجیتال مارکتینگ