نتایج جستجو برای عبارت :

۰ درس ۶ دین زندگی

هر که نبود خیرخواه زندگي،
گیرد او را آخر آه زندگي.
زنده دارد هر که یاد مرده را،
زنده باد او در پناه زندگي.
ما گنهکاران بی عیبی خویش،
بهر هر عیب و گناه زندگي.
دیده عیب کس نبینیم عیب خویش،
کور گشته در نگاه زندگي.
 رهبلد رهگم زند در نیمه راه،
گشته خود گمراه راه زندگي.
گر کسی با کوته عقلی غافل است،
روسیه روز سیاه زندگي.
گر کسی چاهی کند از دشمنی،
می فتد آخر به چاه زندگي.
زندگي جاری است
در باور باد،در زمزم رود
پشت گریه ی سنگ
پای آن شاخه ی چوبی نگاه!
زندگي نم نم باران در روز،نم نم باران در شب
زندگي شوق دو چندان دارد
زندگي باور یک اشک در چهره ی من
زندگي خاطر یک گمشده در ساز آکاردئون
زندگي گاه به گاه تنهایی
زندگي شوق به پرواز پرستو هاست.
شاعر : عینک
زندگي جاری است
در باور باد،در زمزم رود
پشت گریه ی سنگ
پای آن شاخه ی چوبی نگاه!
زندگي نم نم باران در روز،نم نم باران در شب
زندگي شوق دو چندان دارد
زندگي باور یک اشک در چهره ی من
زندگي خاطر یک گمشده در ساز آکاردئون
زندگي گاه به گاه تنهایی
زندگي شوق به پرواز پرستو هاست.
شاعر : عیسی کیانی
زندگي ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگي نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگي نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگي نیست بجزدیدن یار
زندگي نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به کسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگي کرده بسی،
زندگي تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم .
 
سهراب سپهری
‏یکی بود یکی نبود .ما  دو عاشق تنها،بی پناه ، زیر سقف آسمان ،به زندگي لبخند زدیم . سالها گذشت و زندگي همچنان به دیگری لبخند می زند. تبعیض یعنی تو دلت برای زندگي ضعف برود و زندگي دلش برای دیگری . این قصه پر تکراری ست .  همیشه یکی بود و یکی نه. 
«واژه» ‎#زندگي
هیچکس را در زندگي مقصر نمی دانماز خوبان "خاطره"و از بدان "تجربه"میگیرم.!
بدترین ها "عبرت" میشوند.!وبهترین ها"دوست"حرف اشتباهیست که میگویند.
با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود!!!از منیت و شخصیت هر کس چیزى باقى نمیماند.هرکس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشماگر جواب هر جفایى بدى بود،داستان زندگي ما خالى از آدم های خوب بود.اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدند.اگر خوبى کردم و بدى دیدمکنار میکشم!!!اما بد نمیشوم.زیرا این تنها کاریست که ا
حس خوب زندگي یعنی اینکه بدون دغدغه کنار خونوادت زندگي کنی .حس خوب زندگي یعنی صبح که از خواب پا میشی ببینی همسرت هنوز خوابه
آروم بلند بشی که باعث بیدار شدنش نشی ویه دل سیر نگاش کنی تو دلت قربون صدقش بری و انگشت اشارتو آروم بکشی رو دماغش و بعدم پتو رو که از روش رفته کنار بکشی روشو بعد بری صبونه رو آماده کنی .حس خوب زندگي یعنی صبح بلند بشی ببینی گلایی که کاشتی گل کرده و جونه زده
حس خوب زندگي یعنی یکی که اصلا انتظارشو نداشتی بهت پیام داده . همه همه ا
+ فکر می کردم دارم زندگي می کنم تا اون اومد
- زندگي تو بهم ریخت؟
+ نه بهم زندگي کردن یاد داد
- عجب
+ اگه قلبت گفت: بمیر، بمیر
- چرا؟!
+ آخه فرداش می فهمی زندگي بدون قلب از مرگ بدتره
- اگه عشقت بره، اونوقت میمیری؟
+ هنوز عاشق نشدی
- چطور؟!
+ از سوالت مشخصه
هم اینک، همینجا زندگي کن! 
زندگي کردن در امید، زندگي کردن در آینده است
و این خود به تعویق انداختن زندگي به معنای واقعیست. 
این نه راه زندگي کردن، که راه خودکشی است.
هیچ احتیاجی به امید نیست و هیچ احتیاجی به احساس ناامیدی هم نیست. 
هم اینک، همینجا زندگي کن. 
زندگي به طرز فوق العاده ای لذت بخش است. 
همینجا دارد می بارد و تو جای دیگری را می نگری.
اشو 
الماسهای آگاهی
دلا فرزانگی کردن مهم استخدا را بندگی کردن مهم استچه مدت زندگي کردن مهم نیستچگونه زندگي کردن مهم استدلا این زندگي جز یک سفر نیستگذرگاه است و راهش بی خطر نیستچو خواهی با صفا باشی و صادقبه جز راه خدا راهی دگر نیستغم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم استچه مدت زندگي کردن مهم نیستچگونه زندگي کردن مهم استدلا با نفس جنگیدن مهم استعیوب خویش را دیدن مهم استخطا باشد ز مردم عیب جوییخطای خلق بخشیدن مهم استدلا درد آشنا بودن مهم استبه مردم ع
زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره،زندگي دیگران به من ربطی نداره ، زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دیگران به من ربطی نداره ،زندگي دی
زندگي گاهی رسیدن های به نرسیدن هاست
زندگي شاید پرواز پرنده ها بر لب دریاههاست
زندگي شاید سکوت عمیقی در ژرفای اقیانوس هاست
زندگي شاید گاهی پرواز گنجشگکی بر بام خانه ماههاست
زندگي شاید شمیم بوی خوش نسیمی از دور دست هاست


ادامه مطلب
 
ترک اعتیاد و روش های درمان آن
اگر چه عوارض ثانویه اعتیاد در بین گروهی از معتادين كه به دلیل فقر و تنگدستی امكان تامین هزینه زندگي خود را ندارند ،سبب می شود كه برای خرج اعتیاد خود دست به هر كاری بزنند ، نسبت به سر و وضع و بهداشت فردی بی تفاوت شوند و در یك كلام مشمول تمام صفاتی كه جامعه به معتادان نسبت می دهد باشند اما این عمومیت ندارند و اكثریت معتادان را شامل نمی شود.
 رش ، او را به وادی خلاف سوق می دهد. خوشبختانه مدتی است كه در قوانین تجدید نظ
از سر لج بازی افتادم به جان زندگي
زندگي هرگز نکردم، در زمان زندگي
دل به دستت دادم و حالا خودم فهمیده ام
دل شکستن می شود گاهی زبان زندگي
من که خود کوهی ز گل های پریشان بوده ام
خود پریشانم کنون در بوستان زندگي
هر کسی از بوستان دل گلی بر چید و رفت
خار ها مانده برای باغبان زندگي
گاه می گیرد زمان، چیزی برای امتحان
وای اگر که عشق باشد امتحان زندگي
تو اگر چه باز می گردی ولی رفتی زیاد
چون فراموشیست تنها ارمغان زندگي
نوش دارویی که بعد از مرگ می ایی، عزیز
زندگي زیباست واگر با قوانین و رازهای آن آشنا شوی چشمانت بروی همه زیباییها گشوده خواهد شد.
 
زندگي یک آرزوی دور نیست
زندگي یک جستجوی کور نیست.
زیستن در پیله ی پروانه چیست؟
زندگي کن‌،زندگي افسانه نیست.
گوش کن‌دریا صدایت میزند
هر چه ناپیدا ،صدایت می زند.
پیله ی پروانه از دنیا جداست
زندگي یک مقصد بی انتهاست.
هیچ جایی انتهای راه نیست!
این‌تمامش ماجرای زندگيست.
تداوم عشق در زندگي مشترک 
در زندگي مشترک زن و شوهر اصل هستند :در هر زندگي مشترک زن و شوهر شماره یک هستند . بچه ها شماره دو و کار شماره سه . اگر زوجی خودشان را در زندگي مشترک در اولویت قرار دهند و نقش اول زندگي باشند ، به طور قطع می توانند بچه های بهتری تربیت کنند و در امور شخصی و کار هم موفق تر باشند . اما اگر در زندگي مشترک این اولویت ها جابجا شده و زن و شوهر شماره دو یا سه شوند . هیچ چیز دیگر سرجایش نخواهد بود و درست عمل نمی کند و هیچ کدام از زندگي د
هیچی مثل فیلم دیدن نمیتونه منو به زندگي برگردونه و منو عاشق زندگي کردن بکنه!حتی فیلمی مثل جوکر که توش زندگي به گوه کشیده شده و فضای دارک زندگي رو‌ نشون میده ولیییی باز هم بعد دیدنش یه حس ذوقی برای کشف گردن زندگي تو وجود من جوانه میزنه که عاشقشم.
البته هستند فیلم هایی که بعد دیدنشون ناامید میشم نسبت به زندگي!مثل before midnight که چندوقت پیش دیدمش!فیلم دارکی نبود ولی نمیدونم عمیقا ناراحتم کرد!داغون میشم وقتی میبینم حتی عشق های واقعی هم ممکنه چه اتف
زندگي دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت!
زندگي انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم؛
زندگي می چرخد.چه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید.
زندگي دوختن شادی هاست.
زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست.
زندگانی هنر هم سفری با رنج است.
زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است.
سواد زندگي، مدرسه آموزش های دانش پایه عصر ایران
سواد زندگي در چهار عرصه به تولید محتوا می پردازد: سواد عاطفی (درباره روابط همسران) توسعه خلاقیت و توانمندی های فردی تربیت فرزندان مدیریت - کار و کسب
هر روز 5 الی 10 دقیقه "سواد زندگي" بخوانید و "سواد زندگي" را به کسانی که می شناسید معرفی بفرمایید
سواد زندگي
دانلود کتاب صوتی زندگي پیش رو اثر ماندگار رومن گاری
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب صوتی زندگي پیش رو اثر ماندگار رومن گاری .bookmax.ir › دانلود-کتاب-صوتی-زندگي-پیش-رو-اثر.۱۳ آبان ۱۳۹۸ - دانلود بهترین کتاب های الکترونیکی ، جدیدترین کتاب های صوتی ، کتاب های رایگان ، فیلم های آموزشی ، کتاب های دانشگاهی ، مقالات دانشجویی و .
دانلود رایگان کتاب زندگي در پیش رو نوشته رومن گاری ترجمه .parstuts.ir › کتاب › رماندانلود PDF رایگان کتاب زندگي در پیش
 
کاش همه معنی راز زندگي را می دانستیم .راز زندگي درک کردن می‌خواهد .زندگي چیز کوچک و بی‌معنی نیست که راحت بتوان از آن گذشت .زندگي از هرچیزی که فکرش را کنی گران تر و دست نیافتنی تر است .راز زندگي تو هستی .بودن تو .سلامتی تو و خندهای شیرین خودت و ضربان قلبی که هر ثانیه می‌شنوی و چشمانی که هر روز صبح می‌گشایی .راز زندگي .زندگي دوباره هر روز توست .زیرا آدمی یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگي می کند پس تا می توانی زندگي را زندگي کن !
درست زندگي کردن را یادمان ندادند!
ما باید کار میکردیم برای شادی هامان! نه غم هایمان!
باید شادی می کردیم برای داشته هایمان! نه نداری ها!
باید می داشتم برای بهتر زندگي کردن! نه بیشتر زندگي کردن!
خوب زندگي کردن را یادمان ندادند!
ما نالیدیم از زندگي، گریستیم از خستگی و ترسیدیم از خنده!
حال آنکه زندگي همین لحظات بودند.
ای دریغ از لحظات عمرم.
من این روزها چشم‌هام رو می‌بندم و فکر می‌کنم اگر خدایی نکرده همه‌ی چیزهای خوبی که در زندگي دارم رو از دست بدم، حسرتی دارم از زندگي گذشته‌ام؟
جوابش قاطعانه نه است. قاطعانه نه. من این مدتی که گذشت رو خوب زندگي کردم و بیشتر از این از دستم برنمی‌اومده.
 
خدا رو به خاطر همه‌ی لحظاتش شکر.
هر روز سنگ  ، هر روز گلوله                                               
هر روز سنگ
هر روز گلوله 
هر روز آسمانی 
که بر زمین نمی گرید
هر روز زندگي 
هر روز نوشیدن شراب زندگي 
تو زندگي را در چه پیمانه ای می نوشی؟
پیمانه ی تو 
لیلای توست 
ای مجنون زندگي.
آفتابِ زندگي زیباست
با ترانه های دلنوازش
طلوع زندگي زیباست
با خاطره هایش
غروب زندگي زیباست
با تلخی ها و درد هایش
آری زندگي زیباست
اگر تو بخواهی .
( عکس مربوط به بوم گردی روستای درونه  واقع در 55 کیلومتری غرب شهرستان بردسکن - پاییز 1397 )
 
 
خواندن زندگي افراد تاثیرگذار بر جامعه یکی از علایق من است
و شخصیت هایی را که دوست دارم زندگيشان را می خوانم چون
بر این باورم که می توانم از طرح زندگي آنان استفاده کرده و بر
زندگي خویش الگویی طراحی و مدلسازی نمایم.
ادامه مطلب
چه روز قشنگی، آسمان صبح در کنار آواز پرندگان، نسیم خنک و گل های شمعدانی آن طرف پنجره، با تمام وجود به استقبال زندگي میروم، آغوشم را باز میکنم و سپاسگزارم که یک روز دیگر میتوانم با عشق زندگي کنم :)
فقط برای خودت زندگي کن، در کنار خودت فنجانی چای بنوش، با خودت تکرار کن که خوشحالی و امروزت را فوق العاده سپری میکنی :)
زندگي زیباست، به همین سادگی :) 
یاهو
دو شب پیش به نازنینی میگفتم احساس میکنم مرگ و زندگي توامان درونم جریان داره. زندگي با غلظت کمتر. مرگ با قدرت بیشتر. 
مرگ یا دقیق تر، تصور نیستی، ارزشها و آرزوها رو درونش می بلعه. زندگي باز میخواد توی این عرصه تاریک رخ بنمایانه. در برابر بی نهایت نیستی، البته که سوسویی بیشتر نیست. البته که زندگي فریباست. اما آری گفتن به زندگي دشواره.
تداوم عشق در زندگي مشترک 
در زندگي مشترک زن و شوهر اصل هستند :در هر زندگي مشترک زن و شوهر شماره یک هستند . بچه ها شماره دو و کار شماره سه . اگر زوجی خودشان را در زندگي مشترک در اولویت قرار دهند و نقش اول زندگي باشند ، به طور قطع می توانند بچه های بهتری تربیت کنند و در امور شخصی و کار هم موفق تر باشند . اما اگر در زندگي مشترک این اولویت ها جابجا شده و زن و شوهر شماره دو یا سه شوند . هیچ چیز دیگر سرجایش نخواهد بود و درست عمل نمی کند و هیچ کدام از زندگي د
کشوری که بیش از ۸۲ درصد جمعیت آن از شرایط زندگي خود رضایت کامل دارند، کمترین میزان گزارش جرم و جنایت در دنیا را داراست و ت‌های جمعیتی خود را بر اساس مهاجرت نیروی انسانی متخصص و کارآمد چیده است، شاید بهترین مقصد برای زندگي، کار و تحصیل باشد. البته این کشور کاناداست اما به راستی زندگي در کانادا چگونه است؟ مزایای زندگي در کانادا چیست و آیا هزینه زندگي در کانادا با استاندارهای جهانی همخوانی دارد؟ آیا واقعا کشور کانادا برای زندگي مناسب است
 
پکیج پاورپوینت سبک زندگي سالم
کاربران عزیز ، محتوای این فایل شامل پاورپوینت جامع با موضوع سبک زندگي سالم در 58 اسلاید بهمراه پاورپوینت خانواده و سبک زندگي سالم در 14 اسلاید و پاورپوینت چالش های ترویج سبک زندگي سالم و راهکارهای آن در 29 اسلاید ،پاورپوینت شیوه زندگي سالم در 145 اسلاید و همچنین پاورپوینت شیوه زندگي سالم  Healthy Lifestyle در 25 اسلاید قابل ویرایش می باشد که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دانلود و دریافت نمائی
زندگي موضوع بسیار پر اهمیتی است. اما گاهی اوقات شما در آن غرق می شوید. به یاد داشته باشید که لحظه های شگفت انگیزی در زندگي وجود دارد که شما باید نهایت استفاده را از آن ها بکنید. کودکی خود را به یاد آورید که چگونه بدون استرس زندگي می کردید. 


ادامه مطلب
در طول زندگانی بشر، انسانها به دنبال زندگي شاد بوده اند یعنی همواره سعی کرده اند به برداشت و حس خوب از زندگي برسند. اما زندگي شاد چیست و چگونه می توان را ایجاد کرد؟ انسان ها با گذشت زمان به وم داشتن زندگي شاد بیشتر پی برده اند و همواره تلاش کرده اند زندگي آرامی برای خود و اطرافیان خود فراهم کنند. اگر شما هم علاقمند به داشتن زندگي شادی هستید، با ما در این مقاله همراه باشد.
ادامه مطلب
در طول زندگانی بشر، انسانها به دنبال زندگي شاد بوده اند یعنی همواره سعی کرده اند به برداشت و حس خوب از زندگي برسند. اما زندگي شاد چیست و چگونه می توان را ایجاد کرد؟ انسان ها با گذشت زمان به وم داشتن زندگي شاد بیشتر پی برده اند و همواره تلاش کرده اند زندگي آرامی برای خود و اطرافیان خود فراهم کنند. اگر شما هم علاقمند به داشتن زندگي شادی هستید، با ما در این مقاله همراه باشد.
ادامه مطلب
دوستان ازین تفکرا نداشته باشین که وای چه خوب.
نخیر.
بهترین شریک زندگي، شریک زندگي ای هست که یه آدم بالغ باشه.
نه خیلی پیر درون داشته باشه، نه خیلی کودک درونش فعال باشه. یه balance از هر دو رو داشته باشه.
به شخصه، با یه شریک زندگي بالغ راحت تر زندگي و تا میکنم تا کسی که عین پیرمردا میشینه همه رو امر و نهی میکنه و به این و اون میپره و هی گیر میده خودتو درست کن و اصلاح شو و.
آدم بالغ هست، که زندگي باهاش لذت بخشه. نه کسی که ریسک های کودکانه و گاهی حتی احمق
زندگي کوتاه است پس به زندگي ات عشق بورزخوشحال باش و لبخند بزنفقط برای خودت زندگي کن وقبل از اینکه صحبت کنی؛گوش کنقبل از اینکه بنویسی ؛فکر کنقبل از اینکه خرج کنی ؛درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی ؛ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی؛احساس کنقبل از تنفر، عشق بورززندگي این است:احساسش کن،زندگي کن و لذت ببر.روز خوشبخند ب روی دنیا
مهرفوری زمان روزهای خوشی برای شما دوستان آرزو میکند و اگر مهرفوری یا مهرلیزری یا مهرژلاتینی داشتین روی ما حساب کنید
 
زندگي کوتاه است پس به زندگي ات عشق بورزخوشحال باش و لبخند بزنفقط برای خودت زندگي کن وقبل از اینکه صحبت کنی؛گوش کنقبل از اینکه بنویسی ؛فکر کنقبل از اینکه خرج کنی ؛درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی ؛ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی؛احساس کنقبل از تنفر، عشق بورززندگي این است:احساسش کن،زندگي کن و لذت ببر.روز خوشبخند ب روی دنیا
(مهرسازی زمان برای شما دوستان آرزوی سلامتی و تندرستی میکند. مهر لیزری و مهرفوری را با شما اغاز کرده ایم 
تفریحات، موضوعی بسیار مهم و اساسی است. خیلی ها هستند که ممکن است آن را جدی نگیرند و فکر کنند که زندگي خشک و بی‌انعطاف و بی‌لبخند، می‌تواند زندگي موفقی باشد، اما چنین نیست. اگر در زندگي تفریح سالم و لبخند طبیعی که ناشی از نشاط است نباشد، زندگي برخود انسان و اطرافیانش، جهنم خواهد شد.
۱۳71/10/1- رهبر انقلاب
زندگي درک همین اکنون استزندگي شوق رسیدن به همانفردایی است، که نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فرداییظرف امروز، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز، دریغش کردیآخرین فرصت همراهی با، امید استزندگي یاد غریبی است که در سینه خاکبه جا می ماند زندگي، سبزترین آیه، در اندیشه برگزندگي، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رودزندگي، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذرزندگي، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگزندگي، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشقزندگي،
5 راه برای داشتن یک زندگي موفق
شاید افرادی را دیده باشید که یک زندگي موفق دارند و شما هم دوست داشته باشید مانند آنها باشید، اما وقتی با این افراد صحبت می کنید متوجه می شوید با اینکه زندگي موفقی دارند اما از زندگي شان رضایت ندارند.
دسته دومی هم هست که نه تنها یک زندگي موفق دارند بلکه از زندگي شان رضایت کامل هم دارند، وقتی به زندگي موفق آنها نگاه می کنید می بینید، خوش اقبالند، اعتماد به نفس دارند، موفقیت های فراوان به دست آورده اند، پر از شور و ش
زندگي چیست؟
 
 
 
زندگي چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود.
زندگي؛ بعد درخت است به چشم ه.
زندگي؛ شب پره پنجره در تاریکی است.
زندگي؛ حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
زندگي؛ سوت قطار است که در خواب پلی می پیچد.
زندگي؛ دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیما
خبر رفتن موشک به فضا؛
لمس تنهایی ماه؛
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.
زندگي؛ شستن یک بشقاب است.
زندگي؛ یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است.
زندگي؛ مجذور آینه است؛
زندگي؛ گل به توان
جملات زیبا و دلنشین درباره زندگي + متن های الهام بخش
زندگي فارغ از همه غم و غصه ها، داری و نداریا و همه سختی هایش، ارزش زندگي کردن را دارد، کافیست نگرش خود را تغییر بدیم تا کائنات هم تمام انرژی مثبت خود را به ما بدهند.
 
در این مطلب متن زیبا و کوتاه در مورد زندگي را می خوانید.
 
زندگي در حقیقت مثل قهوه است
سیاه، تلخ و داغ
اما میشه توش شیر ریخت
تا روشن بشه …
میشه توش شکر ریخت ؛
تا شیرین بشه …
و میشه کمی صبر کرد ؛
تا خنک‌ بشه …
ادامه مطلب
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مـپوشان هرگز.!!
از سهراب شعر و ادب بخوانیم
زندگي ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگي نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگي نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگي نیست بجز دیدن یار
زندگي نیست بجز عشق،
بجز حرف محبت به کسی،
ورنه هر خاروخسی،
زندگي کرده بسی،
زندگي تجربه تلخ فراوان دارد،
دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد د
عشق
نامه ات رسیده است. اصلن چرا باید دنبال هدفی باشی؟ اگر به دنبال این بگردی، هرگز پیدایش نمی کنی، زیرا از ازل در درون جوینده بوده است. 
زندگي بی هدف است، زندگي هدف زندگي است. بنابراین کسی که بی هدف زندگي می کند، حقیقتا زندگي می کند. 
زندگي کن! آیا زندگي به تنهایی کفایت نمی کند؟ میل به داشتن چیزی بیشتر از زندگي، نتیجه به طور شایسته زندگي نکردن است، به همین دلیل ترس از مرگ یقه ذهن آدمی را می چسبد، زیرا مرگ برای کسی که واقعا زنده است چه مفهومی دار
عشق به زندگي چیست و چطور عشق و امید به زندگي ایجاد می شود؟ آیا به تازگی از کسی جدا شده اید؟ یا مهارت ندارید تا کسی را جذب کنید و کارهای زیادی را به دوش می کشید؟ خیلی از زندگي خود لذت نمیبرید و در واقع عشقی به زندگي ندارید؟ این مقاله سایت ویکی روان بهترین راه های ایجاد عشق به زندگي را برای شما شرح خواهد داد و می گوید بازگرداندن عشق به زندگي چطور انجام می شود؟
منبع مطلب : ۲۰ راه طلایی ایجاد عشق به زندگي در روانشناسی سایت ویکی روان
ادامه مطلب
من روی تو حساب کرده بودم؛روی بودنت، ماندنت،پای یک چیزهایی ایستادنت.حالا اگر نباشی، من روی زندگي چه حسابی باز کنم که باشد یا نباشد؟ قسمت اعظمی از زندگي تویی،که نباشی یک چیزهایی کم می آید.ناقص می شود زندگي.میوه نارس را دیده ای؟هرچقدر هم زیبا باشد طعم گس می دهد. کال است، ناچاری دور بیندازی اش ، می دانی زندگي بی تو طعم گس می دهد ؛ می شود یک چیز دور انداختنی.
 
#تکراری
ماه شعبان برای خودش یک فصل از زندگي است. در زندگي معنوی ما فصل مناجات، ماه شعبان است. البته در دیگر فصل‌ها زندگي هم مناجات نقش پررنگی باید داشته باشد ولی فصل مناجات شعبان است.چگونه به تابستان می‌گوییم فصل هندوانه؟ و یا مثلا فصل زولبیا و بامیه ماه مبارک رمضان است و یا فصل مرکبات زمستان است. در شعبان هم مناجات از لازمه‌های زندگي ما است و فصل آن است.
چرا باید به «سبک زندگي» اهمیت داد؟
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگي کردن، رفتار اجتماعی، شیوه‌ی زیستن - اینها عبارةٌ اخرای یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدری بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگي اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگي راحت، زندگي برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی،
زندگي سلااااااااامعنوان اولین مطلبم را زندگي سلام گذاشتم تا به تو دوست خوبم نوید بدهم که میشود هر لحظه به زندگي سلامی دوباره داد و غرق در سلامتی و خوشبختی بود اگر یاد بگیریم از هرآنچه خداوند رحمان در اختیارمان قرار داده درست استفاده کنیم و همسو باشیم با طبیعت وجودی خودمان و بیرون از خودمان؛ در واقع کافیست آداب صحیح استفاده از هر آنچه هست را بیاموزیم و به کار ببندیم، آنگاه شاهد بارش معجزه های بزرگ الهی در زندگي مان خواهیم بود.
به زندگي ام می اندیشم،ایستاده در سایه ی شهر ستارگانِ بالا سرم،به فراموش می اندیشم،من دیگر تو را فراموش کردم! نه بخاطر اشتباه تو،بخاطر اشتباه خودم.تو آدمِ اشتباهیِ زندگي من بودی و همچنان هستی
به زندگي ام می اندیشم،ستاره ها چشمک می زنند و این من هستم که می شنوم آوای city of stars را در سرم،به زندگي ام می اندیشم.به آنچه پایان یافته
این منم و ثانیه هایی می گذرند،این منم،شروع کننده ی زندگي جدید!
City of stars,are you shining just for me?:)
 
مدتیه که برنامه تلویزیونی ای نتونسته منو جذب کنه ، همیشه دوست داشتم یه برنامه خاصی پخش میشد که واسم جذاب باشه.
ولی بالاخره شد
این روزا حوالی ساعت ۱۹ دستِ دلم را میگیرم و گوش میشوم پای برنامه ی زندگي پس از زندگي شبکه ۴
ممنونم از تهیه کنندگان این برنامه
برنامه ای که حتی برای نیم ساعت هم که شده از این زندگي جدایمان میکند و رهسپارمان میکند به زندگي واقعی مان.
مرگ اگر مرد است گو پیش من آی * تا در آغوشش بگیرم تنگ؛ تنگ
من از او جانی ستانم جاودان * او ز
روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شده و آن را بردارد. در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت‌زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد.
 
یکی از همسفرانش علت امر را پرسید.گاندی خندید و در جواب گفت: مرد بینوائی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند، حالا می‌تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده نم
زندگي پیچشی از جزء هاست. نظامی از قانون‌ها. مجموعه‌ای از استثناها. زندگي را باید آموخت؛ باید درس گرفت. اما زندگي را باید گذشت و خود را زندگي کرد. گذشتن، جزء ناپیدا تنیده شده در میان جزء‌ها ست. قانون اساسی قانون‌ها. این همان استثنای زندگي روزمره‌مان است که غذا را روی اجاق بگذاری و بروی، سریع می‌سوزد! فایل را به حال خود بگذاری، سریع‌تر دانلود می‌شود و سرانجام این ما هستیم که راضی‌تر یم. این خود ماییم که رابطه‌مان با زندگي مستحکم‌تر شده‌ا
برای چه چیزی در دنیا آمدیم؟
چرا زندگي می کنیم؟
چرا این گونه زندگي می کنیم؟
گاهی وقت ها خوب است از بیرون به زندگي مان نگاه کنیم. مثل یک غریبه! خیلی کارها برایمان عادی شده است. #پیشرفت_نکردن ، #تغییر_نکردن #یکنواخت و #بی_روح بودن
شاید هم این رکود و روزمرگی را می فهمیم اما #شجاعت تغییرش را نداریم.
شاید هم #حوصله نداریم و #تنبلی کنار گوشمان می گوید «همین زندگي کافی است!»
راستی! #دين کجای زندگي ماست؟!
@nasretooba
مشاهده مطلب در کانال
دنیایی که توش دارم زندگي میکنم خیلی مواقع کسل کننده است خیلی مواقع افتضاحه و خیلی مواقع ناراحت کننده. اما خیلی مواقع هم میتونم با دیدن فیلم ازش جدا شم لذت ببرم بخندم غمگین بشم هیجان داشته باشم و یک روز دیگه رو هم بگذرونم و زندگي کنم منظورم زنده بودن نیست دقیقا زندگي کردن هست. 
سلام دوباره 
سال نو مبارک 
برعکس اکثریت که در تعطیلات عید در تعطیلات به سر میبرند، من در تعطیلات به شدت مشغول کار بودم چون نمیخوام مثل اکثریت جامعه زندگي کنم :)
در میان بحثهای اموزشی نتورک، سعی میکنم مطالب مرتبط با ارتقای شخصیت هم بگذارم :)
چقدر با این جمله موافقید:
من مسئول صفر تا صد زندگي خویش هستم !
من مسئولیت صد درصد زندگي خودم رو (اعم از شکست ها و موفقیت ها) می پذیرم! 
و هیچ وقت قرار نیست ساز زندگي اونجور که تو میخوای کوک بشه و تو تنها یاد میگیری ساز خودت رو بزنی و زندگي هم ساز خودش رو. شاید روزی، جایی این دو کنار هم چیز خوبی رو ساختن. شاید هم نه.
پ.ن: دوستی که از سن من پرسیده بودی، باید بگم در آستانه ۲۵ سالگی ام :) 
اونقدر درگیر کارهای زندگي میشم که کلا خود زندگي یادم میره !
اگر قرار باشه زیاد فهمیدن بشه حناق و گلوت را بگیره ترجیح میدم چند صباحی بشم گاوی در چراگاه زندگي .
گاو چی کار میکنه ؟ علف میخوره . بدون اینکه بخواد بفهمه علف چیه و گاو کیه و .
روح وحشی
+کلا فعلا سوار قطار لحظه هستم . تا حد مرگ خودم را با کارهای زندگي خسته میکنم تا وقت نکنم به خودم فکر کنم !
انواع سبک زندگي کدام‌اند؟ مفهوم سبک زندگي از جمله مفاهیم علوم اجتماعی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هزاران سال است که انسان‌ها کوشیده‌اند روش زندگي خود را بشناسند و مدیریت کنند و حتی دولت‌ها تلاش می‌کنند بر روی روش زندگي مردمان خود تأثیر بگذارند. اما تعریف سبک زندگي و مفهوم سازی در مورد آن، نسبتاً جدید است. روش زندگي از آن جهت اهمیت می‌یابد که می‌تواند به طور مستقیم بر سلامت فرد تاثیر بگذارد. فردی را تصور کنید که اهمیتی
10 قدم تا داشتن زندگي موفق
داشتن زندگي موفق و شاد بسیار لذت بخش است اما برخلاف عقیده اشتباه بسیاری که تنها پول و ثروت را عامل آن می دانند افراد موفق دلایل دیگری برای این مسئله بیان می کنند.
زندگي خوب چیست؟ شادی چه معنایی دارد؟ موفقیت واقعی یعنی چه؟ این ها و سوالات دیگری که برای داشتن یک زندگي خوب در ذهن نقش می بندد را می توانید با 10 راه کار طلایی برای داشتن زندگي خوب که نتیجه مطالعات بسیار است و در سایت فوربز منتشر شده است پاسخ دهید.
1- نسبت به ز
گاه تلخ است زندگانی گاه زهر 
گاه آرام است او را گاه نهر
هست دریا پر تلاطم گه در او 
هست ارام موج بر موج روی او 
گه با تلخی نسازد موج را 
غرق سازد زندگانی اوج را 
اندر ان غواص بودی پر توان 
زان نگه دارد جانت در جهان 
بر لب دریا نشین و عمر بین 
زندگي دریای پر امواج بین 
من در این عشقم ز دریا خسته ام 
زندگي را شیوه سودا بسته ام 
از کم ازاری نباشد  هر دمی  
مهر را در عشق و پیمان بسته ای
گر تو را یک قطره سودا زندگي 
اصل  باشد  لذت   مردانگی 
    شاعر
فکر کنم حرف زدن راجع به سبک زندگي سخت باشه ولی همه چیزای سخت با نگاهی دقیق قابل مفهوم میشوند .
+ وقتی از یه نفر بپرسیم سبک زندگي چیه؟؟؟
- جواب میده خب دارم زندگي میکنم چه بدونم !!
ولی اگر کمی سوالت با دقت بیشتری بپرسیم میشه
ادامه مطلب
گاهی باید فقط گوش داد و حرفی نزد.همیشه که نباید این زبان بچرخد ،باید با تمام وجود گوش داد ،با چشم ها دید و لذت برد،با دست ها لمس کنیم ،با لب ها بوسید .گاهی اوقات باید به لحظه ها ،زندگي ،صدا ها،نگاه ها گوش داد و خاموش بود.باید سکوت کرد و به صدای زندگي گوش داد، قطعا این زندگي ساز قشنگی میزند .زندگي مجموع ساز های غمگین یا شاد است، باید یاد بگیرم چگونه با هرکدام رقصید و از زندگي لذت برد .#امیر_راد #amir_radw
زندگي کوتاه است پس به زندگي ات عشق بورزخوشحال باش و لبخند بزنفقط برای خودت زندگي کن وقبل از اینکه صحبت کنی؛گوش کنقبل از اینکه بنویسی ؛فکر کنقبل از اینکه خرج کنی ؛درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی ؛ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی؛احساس کنقبل از تنفر، عشق بورززندگي این است:احساسش کن،زندگي کن و لذت ببر.روز خوشبخند ب روی دنیا
(( مهرسازی زمان برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکند و به امیددیدار شما برای ساخت مهرفوری مهرلیزری و مهرژلاتینی یا حتی م
آری به حکمِ دستورِ خدا
من به زندگي بعد از تو و عاشورایت
وادار شده ام.
درست که خیری در زندگي بعد از شهادتِ تو نیست
ولی حسین جان من فقط برای تو زندگي می کنم
ببین مرا باز.
#دنیایِ_ بی حسین_ به دردم_ نمیخورد
#پناهیان
#یاحسین _حان
#یارقیه _جان
کتاب صوتی زندگي خود را دوباره بیافرینید 
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب صوتی کامل زندگي خود را دوباره بیافرینید - فایل ساfilesa.ir › کتاب-صوتی-کامل-زندگي-خود-را-دوباره-بیاف۲ آذر ۱۳۹۸ - کتاب زندگي خود را دوباره بیافرینید به قلم جفری. . همچنین دکتر یانگ در نوشتن کتاب «مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی در مقایسه با داروهای ضد .
دانلود کتاب زندگي خود را دوباره بیافرینید » کتابخانه .pdf.tarikhema.org › . › دانلود کتاب زندگي خود را دوباره بیافرینید۲۵
شما نیاز به زمــان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در زندگي فــردی بازتاب دهید. اگر تمام مدت سـرتان شلوغ باشد، وقت کافی برای فکر کردن به اهداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواهید دست به عمل بزنید و زندگيتان را تغییر دهید. 
پس ریتم زندگي خود را آرام و ملایم نمایید و برای تغییر در زندگي خود فضا ایجاد کنید.
سعی کنید آهسته به جلو پیش بــروید تا در عین حال بتوانید بیش از پیش از زندگي لذت ببرید. مشغولیت های بی مورد نه تنها لذت تماشای مناظر ب
او گفت:زندگي چیست؟
گفتم همان که آدمی مزه آن را میچشد و آخر سر هم باآن وداع می کند.
گفتا: آسان است؟
گفتم زندگي کردن آسان و زندگي واقعی دشواراست.
بگفت:چرا با اینهمه سختی که داری زندگي را دوست داری؟
گفتم نه برای خود برای عشق است:)
زندگي اونطور که تصورشو داشتی هیچوقت پیش نمیره.تصویر سازی هایی که تو رویاهات انجام میدی فقط وهمی هست که میخاد بهت القا کنه که تو انتهای زندگي هستی انتهایی که هیچ چیز دیگه ای از زندگي نمیخای چون بهشون دست پیدا کردی.چشماتو باز میکنی و میفهمی که همشون دروغ بود و دوباره شروع میکنی همون زندگي تکراری.راستی یک سوال خودکشی مرگ طبیعی هست یا غیر طبیعی؟(نظر بزارید میخونم جوابی در خور خودتون میدم)
می خواهم انصراف بدهم.
-از چه؟
از زندگي.
-از زندگي یا اجبار هایش؟
از هر دو.
-فرقشان را می دانی؟
نه،تو بگو.
-زندگي زیباست اما اجبار هایش زشت هستند.
از اجبار هایش بدم می آید.
-یعنی تو حاضر نیستی بخاطر زیبایی زندگي ، عیب هایش را نیز بپذیری؟
خیر
-پس تو عاشق خوبی نمی شوی!
چرا؟
-اگر عشق را می فهمیدی،عاشق زندگيت می شدی، اما حالا داری انصراف میدهی
اما من عاشق شدم.
-پس چرا عشقت را رها میکنی و میروی؟!
زیرا او دیگر نیست.
-کجاست؟
رهایش کردم.
-چرا؟
زیرا او را فقط با
طلاق و پایان زندگي مشترک از جمله مسائلی است که خیلی ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و درگیرش هستند. اما با طلاق گرفتن فصل جدیدی از زندگي با شرایط جدید آغاز می شود که باید خود را با آن وفق دهید تا دچار افسردگی و مشکلات روحی پس از طلاق نشوید. و بتوانید دوباره به زندگي برگردید. در ادامه راههایی را بیانش می کنیم که به شما کمک خواهند کرد.
ادامه مطلب
 
 
  حال و روز خوبی نداشتم کسی دورم نبود  همه افراد زندگيم شبیه سایه از کنارم رد می شدن نه دنیا نه ادماش وجود خارجی داشتن توی دنیایه دیگه که خیالم بود حداقل ادماش واقعی بودن  دلم واسه دیدن زندگي لک زده بود اما کسی نبود زندگي نبود داشتم داغون تر می شدم خیال زندگي کردن نداشتم اما ناگهان دو نفر وارد زندگيم شدن زندگي روی خوشش رو بهم نشون داد رویی که من رو از گِل در اورد اون دوتا شدن نجات من امید دو باره زندگي کردنم همه چیه من زندگيم دوستام ادمای د
«یا لطیف»
بابا میگفت با دیدن هر مرگ زندگي آدم تغییر می‌کنه. نگاهمون به زندگي عوض میشه. یادمه چند سال پیش که چند نفر رو پشت سر هم از دست دادیم زندگي‌ام عوض شد. لبخندم هم. انگار اون شادی عمیق و بی دغدغه برای همیشه من رو ترک کرد و رفت. حالا با خودم فکر می‌کنم قلب‌هامون هرگز التیام پیدا خواهد کرد؟ آیا هیچ وقت لبخند دوباره روی لب‌هامون میشینه؟ آیا باورمون به این زندگي و به این دنیا هرگز دوباره همونی میشه که بوده؟
 
.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَان
خیلی وقت ها سوالی هست در ذهن هایمان !! که زندگي چیست؟؟ چگونه زندگي کنییم ؟؟ چگونه زندگي کنیم تا بعد ها پشیمون نشیم ؟؟ و کلی از این دست سوال ها !!
وقتی بچه بودم میخواستم فضا نورد شم و میخواستم شم (برعکس بقیه بچه ها که دوست دارند پلیس شند(کهه دلیلش هم فک کنم این بود که همیشه تو فیلم ها ها هم خوشتیب بودن  هم پولدار بودن همیشه تو بهترین جا ها زندگي میکردند و کار های با حال میکردند که پلیس ها هیچ کودوم
ادامه مطلب
کاش یکم تاریخ می خوندم 
یکم بیشتر از گذشته ها می پرسیدم
این کمبود رو میشه توی زندگي خیلیامون دید، وقتی تاریخ رو ندونی  قدر یه چیزایی رو نمی دونی
نمی تونی درک کنی کسایی که الان باهاشون زندگي می کنی، چطور به زندگي نگاه می کنن
 
دونستن تاریخ یه دید و نگاه تازه بهت میده
 
این دونستن می تونه از تاریخ زندگي پدر و مادر هر کسی شروع بشه ما آدما همگی از دنیاهای متفاوتی هستیم که با هم در زمان و مکان مشترکی زندگي می کنیم یه گوشه از گذشته چند ورقی ا
یه وقتایی توی زندگي کم میاری همه جوره ولی با تمام حال بدت میگی شکر که نشد شکر که این حال رو دارم ولی خوده خوده خودمــــم ! جالبه مگه نه ؟
زندگي ما آدم اونقـدرام سخت نیست ، ولی چاله و چوله زیاد داره برا پر کردن تصمیمــات بزرگ و کوچیکم اجرایی شد برای تکمیل شدن این زندگي .
رشته پر رمز و رازی رو انتخاب کردم و زندگيمو پیچیده ترش کـردم :))
خواستید صورت مسئله رو بدم حلش کنید خبرم بدید :)))
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان
یه سوال داشتم.
زندگي رو چطور میگذرونید؟(حس و حالش رو بگین لطفا)
مثلا با ناامیدی یا باخوشی یا افسردگی البته خدانکنه مثال زدم.کامل شرح بدید ببینم زندگي شماها چجوریه.من خودم این روزا حس و حالم خیلی کلافه کننده هست.
زندگي بسیار زیباست و باید از حضور در این دنیا نهایت استفاده را برد. غم خواری در دنیا مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد و مردم باید دردسر و غم هایی که در دنیا دارند با کمتر کنند و بیشتر به فکر زندگي کردن باشند. بیشتر بیماری های امروزه به دلیل داشتن مشغله های فکری میباشد و افرادی که آسایش دارند به نوعی زندگي راحت تری را دنبال میکنند.
اگر وضعیت مالی شما مناسب نباشد بازهم میتوانید شرایطی را برای خود به وجود آورید تا بتوانید زندگي راحتی را تجربه
شما اینو چه جوری میخونین؟ 
LIFEISNOWHERE
اگر شما اونو life is no where خوندين،
 یعنی: زندگي هیچ کجا وجود ندارد
اگر شما اونو life is now here خوندين،
 یعنی: زندگي در همین لحظه جاریست 
پس میشه گفت زندگي در واقع نحوه دید و نگرش ما به هر چیزیه.بیاین به زندگي از زاویه قشنگش نگاه کنیم 
+اینجانب به صورت دوم خوندم :)

 
جملات زیبا و دلنشین درباره زندگي + متن های الهام بخش
زندگي فارغ از همه غم و غصه ها، داری و نداریا و همه سختی هایش، ارزش زندگي کردن را دارد، کافیست نگرش خود را تغییر بدیم تا کائنات هم تمام انرژی مثبت خود را به ما بدهند.
 
در این مطلب متن زیبا و کوتاه در مورد زندگي را می خوانید.
 
زندگي در حقیقت مثل قهوه است
سیاه، تلخ و داغ
اما میشه توش شیر ریخت
تا روشن بشه …
میشه توش شکر ریخت ؛
تا شیرین بشه …
و میشه کمی صبر کرد ؛
تا خنک‌ بشه …
 

ادامه مطلب
خیلی وقت ها سوالی هست در ذهن هایمان !! که زندگي چیست؟؟ چگونه زندگي کنییم ؟؟ چگونه زندگي کنیم تا بعد ها پشیمون نشیم ؟؟ و کلی از این دست سوال ها !!
وقتی بچه بودم میخواستم فضا نورد شم و میخواستم شم (برعکس بقیه بچه ها که دوست دارند پلیس شند(کهه دلیلش هم فک کنم این بود که همیشه تو فیلم ها ها هم خوشتیب بودن  هم پولدار بودن همیشه تو بهترین جا ها زندگي میکردند و کار های با حال میکردند که پلیس ها هیچ کودوم.(ادامه)
ادامه مطلب
چرا باید به «سبک زندگي» اهمیت داد؟
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگي کردن، رفتار اجتماعی، شیوه‌ی زیستن - اینها عبارةٌ اخرای یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدری بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگي اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگي راحت، زندگي برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی،
چرا باید به «سبک زندگي» اهمیت داد؟یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگي کردن، رفتار اجتماعی، شیوه‌ی زیستن - اینها عبارةٌ اخرای یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدری بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگي اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگي راحت، زندگي برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی،
زندگي مانند یک شمع است که با سوختن در حال آب شدن است .
هر چه در زندگي طمع کنیم و آتش خود را داغ تر کنیم زود تر آب خواهیم شد و زود تر از این دنیا خواهیم رفت.
از همه این ها مهم تر فرصت زندگي است که از هر چیز مهم تر است  یعنی در فاصله این آب شدن  فرصت هایمان را از دست ندهیم و از این زندگي و فرصت هایش به خوبی استفاده کنیم .
گاهی کاری نداریم که انجام دهیم و نیاز به یک هم صحبت خوب داریم در این موقع می توانیم از بهترین یار زندگي یعنی کتاب استفاده کنیم
در این
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگي، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگي فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگي روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. مهارت های زندگي، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگي رو به رو شود.
ادامه مطلب
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگي، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگي فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگي روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. مهارت های زندگي، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگي رو به رو شود.
ادامه مطلب
هرگز توی زندگي اینقدر بی خیال، بیتفاوت، و. نبودم.
هرگز پیش نیومده بود که کوچکترین تلاشی برای قانع کردن افراد کمتر مهم زندگي نکنم.
جوری شدم که کل زندگي دیگه به هیچیم نیست.
 
این حس رو خیلی دوست دارم!
یه حس بی تفاوتی محض، بی خیالی مطلق، آرامش مطلق.
چشمامو که باز کردم برای هزارمین بار فهمیدم ک دگ نمیخوام با پدر و مادرم زندگي کنم.
هرچقدر خوبهرچقدر دلسوزهرچقدر مهربون
من دیگه ن می تو نم!
مسخرس ک اجازه ندارم مستقل زندگي کنم
باید طرح برم یه جای خیلی دور
تحمل زندگي با پدر و مادرم رو ندارم
دلم میخواد دستتو بگیرم بریم یه شهر آروم برای خودمون زندگي کنیم برای خودمون کار کنیم برای خودمون وقت بذاریم و انرژی. 
همینقدر ساده همینقدر آروم.
مگه مردم بقیه شهرها زندگي نمیکنن؟ مگه ندارن؟ مگه همه چی تهرونه؟ من که میگم نه نیست.
دلم زندگي میخواد
میدونی چقدر دلم زندگي میخواد
فقط ممکنه پیرت کنم همین :))
توی هر دوره ای شرایط واسه ساختن زندگي خوب تغییر میکنه و دیگه باور های قدیمی جوابگو نیست. زندگي رو اشتباه به خوردمون دادن که باید خودکشی کرد و درس خوند تا شاید بتونیم کار پیدا کنیم! نه درس به تنهایی نه هنر و مهارت به تنهایی هیچکدوم آدم رو سعادتمند نمیکنن. هیچ چیزی افراطیش قشنگ نیست. کاش یاد می‌گرفتیم متعادل زندگي کنیم.
راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ این سوالی است که ممکن است ذهن بیشتر افراد را به سوی خود جلب کند زیرا انسان ها در طول زندگي خود همواره به دنبال راه هایی برای پولدار شدن، شاد زیستن و موفق زندگي کردن هستند. در ادامه راز موفقیت انسان های بزرگ را در زندگي مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این رمز و راز ها را بخشی از زندگي روزمره خود قرار دهید تا بتوانید با به کار بردن آن ها به اهداف تان بزرگ خود برسید.
ادامه مطلب
راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ این سوالی است که ممکن است ذهن بیشتر افراد را به سوی خود جلب کند زیرا انسان ها در طول زندگي خود همواره به دنبال راه هایی برای پولدار شدن، شاد زیستن و موفق زندگي کردن هستند. در ادامه راز موفقیت انسان های بزرگ را در زندگي مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این رمز و راز ها را بخشی از زندگي روزمره خود قرار دهید تا بتوانید با به کار بردن آن ها به اهداف تان بزرگ خود برسید.
ادامه مطلب
 
عشق. همیشه توی زندگي بوده. انگار کن برای هر مفهومی از زندگي، یه نمودار فهم باشه. اصلا بگو یه تابع داره که به مرور تو زندگي یادش می گیری.
حالا واسه عشق، از همیشه بوده ولی میزان یادگیریش یه سری نقطه هایی داشته که شیبشو تغییر جدی داده.
و واسه من شاید ده سال پیش بود که یه ت اساسی خورد.
و بعد از یه سری اتفاق های خیلی سخت زندگي، امسال فک می کنم یه ت اساسی جدید پیدا کرده باز.
و من چقدددددر نمی دیدم چقددددددددر نمی دیدم. :)
در هر رابطه‌ای (حتی رابطهٔ انسان با زندگي)، قاتل رابطه است.آنجا که ترس است،زندگي نیست،وقتی ترس تمام می‌شود،زندگي آغاز می‌شود تا وقتی ترس وجود دارد، انسان نمی‌تواند خودش باشد و وقتی انسان خودش نباشد، عشق در او نیست، زندگي بمعنای واقعی وجود ندارد،ترس و عشق نمی‌توانند با هم یکجا باشند، هرچند هر دو از یک منشا هستند پس "از هر چه می‌ترسی، در آن شو" به سراغش برو.
هر کسی که قدم به زندگي شما می‌گذارد، یک معلم است. حتی اگر شما را عصبی کند، حتی اگر شما را برنجاند، حتی اگر شما را دور بزند، باز هم درسی به شما آموخته است زیرا توانسته به نوعی محدودیت‌های شما را نشانتان دهد.
پس آگاهانه و با آرامش با اطرافیان رفتار کنید و از تنش و درگیرى و بحث بپرهیزید.
هرگز فکر نکنید که اگر فلان مرحله‌ی زندگي بگذرد، همه‌چیز درست می‌شود، زندگي یعنی روبه‌رو شدن مدام با مشکلات.
هنر زندگي، دوست‌داشتن مسیر زندگي است.
 
* با بردا
هر روز از زندگي فرصت تازه‌ای است که باید آن را دریابی.
هر روز از زندگي، روزی است که کائنات خود را موظف می‌داند آرزوهای تو را برآورده کند.
زندگي ما سرشار از فرصت های تازه و موقعیت‌های جدید برای پیشرفت و رشد است.
این ما هستیم که با نگاه خود آنها را می‌بینیم یا اینکه نادیده می گیریم.
افراد موفق در اطراف ما کم نیستند. اگر زندگي به ذات خود تلخ و دردناک می‌بود، باید برای آنها هم این چنین می بود.
ما در جهانی زندگي می کنیم که بیل گیتس، آینشتاین، استیو
هر روز از زندگي فرصت تازه‌ای است که باید آن را دریابی.
هر روز از زندگي، روزی است که کائنات خود را موظف می‌داند آرزوهای تو را برآورده کند.
زندگي ما سرشار از فرصت های تازه و موقعیت‌های جدید برای پیشرفت و رشد است.
این ما هستیم که با نگاه خود آنها را می‌بینیم یا اینکه نادیده می گیریم.
افراد موفق در اطراف ما کم نیستند. اگر زندگي به ذات خود تلخ و دردناک می‌بود، باید برای آنها هم این چنین می بود.
ما در جهانی زندگي می کنیم که بیل گیتس، آینشتاین، استیو
کتاب زندگي سراسر حل مساله است کارل پوپر
 
 
دانلودفایل
 
 
 
 
کتاب زندگي سراسر حل مسئله است اثر کارل پوپر - مرکز | با .www.30book.com › Book › زندگي-سراسر-حل-مس.Translate this pageخرید اینترنتی و آنلاین کتاب زندگي سراسر حل مسئله است نوشته کارل پوپر و ترجمه شهریار خواجیان از نشر مرکز، در فروشگاه آنلاین کتاب ۳۰ بوک. کتاب عمومی، علوم .You visited this page on 4/11/20.
کتاب زندگي سراسر حل مسئله است اثر کارل پوپر - Digikalawww.digikala.com › . › کتاب و مجلات › کتاب چاپیTranslate this pageRating: 3 -
دلم میخواهد با تمامِ وجود زندگي را نفس بکشم، دلم میخواهد با بند بند وجودم زندگي را به آغوش بگیرم،زندگي یک فرصت فوق العاده است که دلم میخواهد لحظه به لحظه اش را به زیبایی نقاشی کنم،خدای مهربان به من فرصت نفس کشیدن بخشیده است، خدای مهربان و با عظمتم به من فرصت بودن داده است، دلم میخواهد زیبا زندگي کنم. با خیال آسوده و آرام :) 
کتاب"در باب حکمت زندگي" از مسیر رسیدن به سعادت میگه البته معتقد هستند که کدام سعادت پسر خوب؟!  بهترین زندگي آنی است که بتوانی خودت از رنج  دور نگه داری و همچنین زیاد به خوشی ها و زیبایی های ظاهری دل نبندی
در میان آنچه داریم، آنچه می نماییم و آنچه شخصیت ماست، این شخصیت است که می تواند ما را به راه درستی رهنمون کند و البته داشتن زندگي فکری و همچنین حدی از ثروت برای رسیدن به زندگي میانه مسیر را برایمان پذیرشش را آسان می کند. 
 
باید در حال زندگ
زندگي، تلخ نشد،
تلخ، زندگي شد!
هیچش آن،
طعم خوش عشق را مزه نکرد.
و هیچش کس،
بدون غم،
بر دریای بی آرامش عشق،
آرام نگرفت!
شاید سالهای بعد،
انتظار خود را بکشد!
و روزی سرانجام این گاهی تمام شود،
«گاه فکر دوست داشتنم»!
و پایان،
شایدش نویسنده،
از شبها متنفر شود.
ابرها بمیرند،
ماه زنده شود
و سرانجام،
دهل صبح سعدی،
بکوبد نوبتش،
و شب تنهایی،
پایانش را بیدار کند!
دیگه از این طرز زندگي کردن خسته شدم
از زندگي پر از گناه خسته شدم
از نماز نخواندن ، از بیهوده بودن خسته شدم
از تنبلی ،بی حوصلگی
خواب ، گناه ، گناه خسته شدم
از موبایل ،تی وی ، تلگرام ،واتساپ ، بازی خسته شدم
چکار کنم که بتونم درست زندگي کنم؟
 
➖‍♂➖‍♂‌
غرق شدن در عشقِ تو، ساده ترین کاری بود که تا به حال انجام دادم. جز تو چیزی برای من ارزش نداره. روزی که تو رو دیدم عاشقت بودم، امروز عاشقت هستم و تا پایانِ زندگي ام عاشقت خواهم ماند.من یه روز زندگي با تو روترجیح میدمبه هزار سال زندگي بدون تو ❤️خنده هات دقیقا همون فرمولیه ❣️ک من واسه ادامه زندگي ❣️بهش نیاز دارم :)❣️ 
مرگ تعادلی در زندگي ایجاد می کند تا زندگي نمیرد بدون مرگ جمعیت بیش تر و بیش تر می شود و زندگي سخت تر اکثر آدم ها از مرگ می ترسند ولی تا حالا فکر کرده اید بدون مرگ چه برسر زندگي و انسان ها می آید بدون مرگ زندگي اجباری است آدم گزینه ای ندارد پایانی ندارد و مجبور است زندگي کند بدون مرگ زندگي معنا ندارد جپچون هست و نمی رود همیشه هست اما بدون زندگي نیز مرگ معنا ندارد وقتی شروعی نیست پایان وجود ندارد اگر زندگي را تشبیه به شلوغی و سروصدا کنیم میتوانیم
آدم ها چه با اومدنشون، چه با رفتنشون باعث به وجود اومدن تغییرات بزرگی توی زندگي و شخصیت ما می شن. 
آدم های زیادی وارد زندگي من شدند و بعد از مدتی، یا خودشون رفتند و یا از روی اجبار یا علاقه، از کنارم حذفشون کردم. هر بار این کار، جزو سخت ترین و ت دهنده ترین تجربه های زندگيم بود، اما چه میشه کرد؟ این زندگي هست و زندگي هم ادامه داره! و من در حال تبدیل به آدمی هستم که برای خودم ناشناخته و گاهی ترسناکه!
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

خرید و فروش نرم افزار حسابداری در شیراز کانال تلگرام خرید لباس مردانه و زنانه وقت سفارت اسپانیا | وقت ویزای اسپانیا | ویزای اسپانیا شهر کلمات Air Blog تکنولوژی و فناوری آقای کارگردان عطرِ حــرمِ یــار فروشگاه کولر گازی و اسپلیت بادبزن عنوان وبسایت